+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

VR-PLC as an answer to industry training needs in digital competences of programming logic controllers (PLC)

Rozwiązania VR-PLC jako odpowiedź na potrzeby szkoleniowe przemysłu w zakresie kompetencji cyfrowych programowalnych sterowników logicznych (PLC)

 

DOI: 10.34866/yj54-wb56

Andrzej Wojciech Stępnikowski
ORCID: 0000-0001-7584-3449

 

Słowa kluczowe: edukacja ustawiczna dorosłych, potrzeby szkoleniowe, rzeczywistość wirtualna (VR), kompetencje cyfrowe programowalnych sterowników logicznych (PLC).

Key words: continuous education of adults, training needs, virtual reality (VR), digital competence
of programming logic controllers (PLC).

Streszczenie: Z przeprowadzonej analizy wybranych źródeł przedmiotu badań wynika, że programowalne sterowniki logiczne (PLC) są istotną częścią niemal wszystkich operacji linii produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Analiza treści literatury skłania do szerszego poszukiwania optymalnych metod kształcenia w obszarze nauki programowania sterowników PLC (także w związku z ich rosnącą popularnością). Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, iż konieczna jest zmiana modelu kształcenia kompetencji cyfrowych programowalnych sterowników logicznych (PLC) wynikająca z rozwoju technologicznego oraz nowych możliwości, jakie niesie za sobą wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality – VR) dla pracowników przemysłu metalowo-maszynowego (w dobie tzw. czwartej rewolucji przemysłowej). Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do badań w tym obszarze, ukazując rezultaty sondażu diagostycznego przeprowadzonego wśród przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw sektorów metalowo-maszynowego, motoryzacyjnego i elektronicznego, gdzie wymagane jest programowanie sterowników PLC. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu pn. Szkolenia VR zorientowane na programowanie PLC dla Przemysłu 4.0 (VR-PLC) realizowanego przez konsorcjum złożone z następujących członków EIT-Manufacturing: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Ł-ITEE) w partnerstwie z Uniwersytetem Zagłębia Ruhry w Bochum (lider) oraz Litewskie Stowarzyszenie Przemysłu Maszynowego (LINPRA). 

W artykule ukazano rezultaty ankiety przeprowadzonej w lutym 2022 na celowo dobranej grupie respondentów wśród przedstawicieli kadry zarządzającej czternastu przedsiębiorstw (będących członkami Radomskiego Klastra Metalowego (RKM) oraz Litewskiego Stowarzyszenia Przemysłu Inżynieryjnego (LINPRA). Zebrane odpowiedzi dają wgląd w nastawienie osób zarządzających przedsiębiorstwami do kształcenia z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości. Istotna była koncentracja na gotowości i oczekiwań związanych z zastosowaniem rozwiązań VR w doskonaleniu zawodowym pracowników w kontekście kompetencji cyfrowych dotyczacych programowania sterowników PLC. Autor artykułu jest koordynatorem zespołu projektowego Ł-ITEE, a uzyskane wyniki badań posłużą praktycznie przy planowaniu efektów uczenia się w ramach warsztatów i programie szkoleniowym z zastosowaniem VR.

Abstract: Analysis of selected sources of the subject of research on PLCs show that they are an important part of any automated shop floor operations across all manufacturing industries. To better prepare industrial professionals for the challenges of the digital transformation up- and reskilling of their existing workforce is essential. Literature analysis show that there is a need for broader searching of optimal educational methods in the area of digital competencies of programming logic controllers (PLC), also in the aspect of their growing popularity. The aim of this article is to verify hipotesis that there is a need to change the model of shaping digital competencies of PLC programming occurring due to technological development and new possibilities that Virtual Reality bring for metal-machinery industry workers (in the context of Industry 4.0). For that this article aims to be initial contribution to research in that field showing results of diagnostic survey conducted among managers of companies from branches of metalmachinery, automotive and electronics where is a need of PLC programming. This research was undertaken within the project PLC-Centered VR-Training for Industry 4.0 (VR-PLC)1 realised by consortium consisted of fallowing EIT-Manufacturing2 members: University of Ruhr-Bochum (leader) and Lithuanian Engineering Industry Association (LINPRA) and Łukasiewicz Research Network – Institute for Sustainable Technologies (Ł-ITEE)3.This article shows results of a survey conducted on group of respondents (Łobocki 2011, pp. 175) in February 2022 among fourteen managers of industry companies from Poland and Lithuania. Answers collected from enterprises associated within Radom Metal Cluster (RKM) and Lithuanian Engineering Industry Association (LINPRA) gave us an insight to companies readiness and expectations connected with the use of VR in employees vocational upskilling. What mattered was the focus on readiness and expectations connected with the use of VR solutions in workers professional upskilling in the context of digital competncies of programming logical controllers PLC. Author of this article coordinates Ł-ITEE team in VR-PLC project and gained results of research will be applied practically while planning learning outcomes designed for workshops tob e conducted for industry workers in Poland and Lithuania with the use of VR headsets.