+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Legal and psychosocial effects of the COVID-19 pandemic for education in Poland – selected aspects

Prawne i psychospołeczne skutki pandemii choroby COVID-19 dla edukacji w Polsce – wybrane aspekty

 

DOI: 10.34866/7h5f-3j48

Izabela Glac
ORCID: 0000-0002-9280-7754

Wojciech Glac
ORCID: 0000-0001-6363-9336

 

Słowa kluczowe: edukacja zdalna, system oświaty, Covid-19, skutki pandemii.

Key words: remote education, education system, Covid-19, effects of the pandemic.

Streszczenie: Opracowanie stanowi analizę i przegląd opisywanych skutków pandemii COVID-19 dla życia społecznego, w aspekcie edukacji i systemu oświaty. Autorzy podjęli próbę syntetycznego opisania wybranych problemów pozostających na styku nauk prawnych, psychologii i pedagogiki, a które wyłoniły się w okresie stanu epidemii w Polsce, od marca 2020 roku. Rozważania dotyczą psychospołecznych skutków dla beneficjentów systemu oświaty, ich potrzeb i zasadniczych problemów. W kontekście prawnym poruszono zagadnienia wprowadzania nauki w formie zdalnej, reorganizacji systemu zarządzania szkołami.

Abstract: Development and supervision of the changes in the COVID-19 pandemic for social life, education and the educational system The authors undertook a scenario of a mass topic of scientific research on science, psychology and pedagogy, and it is drought during the epidemic in Poland, from March 2020. The considerations concern psychosocial effects on the education system, their needs and rules regarding problems. In the context of the history related to the issues raised, system technique tools in remote, reorganization of school management.