+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Difficulties in adjusting the forms of child care and education in Poland to fulfil the EU requirements

Trudności dostosowania form opieki i edukacji dzieci w Polsce do wymagań Unii Europejskiej

 

DOI: 10.34866/gwxs-5y31

Barbara Borowska
ORCID: 0000-0002-7859-2881

 

Słowa kluczowe: opieka nad małymi dziećmi, żłobki, wychowanie przedszkolne, opiekunki do dzieci, normy UE.

Key words: young child care, crèches, preschool education, childcare workers, EU standards.

Streszczenie: Celem artykułu jest omówienie sposobów, organizacji i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych oraz zatrudniania opiekunów dziennych i niań do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, jak również placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci od trzeciego roku życia do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej.

Abstract: Since Poland became a member of the European Union, the institutional forms of care of young and preschool children were aligned with the standards applied in the EU countries. This was necessary during the transition to a market economy as the number of young child care institutions was the smallest among the other EU states. Only children who were about to start school education were provided with one-year preparatory course in the existing preschool framework.