+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Unconventional aspects of cooperation between Polish and Ukrainian educators

Niekonwencjonalne aspekty współpracy polskich i ukraińskich pedagogów

 

DOI: 10.34866/fxhm-4w77

Jan Sikora
ORCID: 0000-0003-3096-6765

 

Słowa kluczowe: współpraca uczonych, edukacja dla pokoju, działania zespołowe.

Key words: cooperation of scientists, education for peace, team activities.

Streszczenie: Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są niekonwencjonalne aspekty współpracy polskich i ukraińskich pedagogów. Na tle przedstawionej przez M. Croziera i E. Friedberga analizy działań zespołowych zaprezentowane zostały przykłady współdziałania polskich i ukraińskich pedagogów z uwzględnieniem nietypowych przejawów charakterystycznych dla pozaformalnych relacji. Dramatyczną ilustracją tej współpracy jest sytuacja wynikająca z wynaturzeń brutalnej wojny w Ukrainie. W takich warunkach ukraińscy i polscy pedagodzy zdają praktyczny egzamin z człowieczeństwa, podejmując działania na rzecz poszkodowanych w wojnie ludzi. Jednocześnie kontynuują działalność akademicką, w której edukacja dla pokoju stała się centralnym zagadnieniem.

Abstract: The article discusses unconventional aspects of cooperation between Polish and Ukrainian educators. It presents examples of cooperation between Polish and Ukrainian educators, taking into account atypical manifestations characteristic of non-formal relations. The article takes into account the analysis of team activities presented by M. Crozier and E. Friedberg. The situation resulting from the perversions of the brutal war in Ukraine is a dramatic illustration of this cooperation. In such conditions, Ukrainian and Polish educators pass the test of humanity by taking actions for the benefit of people who have suffered in the war. At the same time, they are continuing their academic work in which peace education has become a central issue.