+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

ENCORE Model of envrionmental education of construction and renovation craftmasters and VET instructors 

ENCORE – model edukacji ekologicznej mistrzów w budownictwie i renowacji

 

DOI: 10.34866/sz0d-kc89

Andrzej Wojciech Stępnikowski
ORCID: 0000-0001-7584-3449

Michał Jan Ślusarczyk
ORCID: 0000-0001-8537-5191

 

Słowa kluczowe: uczenie się przez całe życie, Zielony Ład, Fala Renowacji, standard egzaminacyjny, MOOC.

Key words: lifelong learning, green deal, renovation wave, examination standard, MOOC

Streszczenie: Rok 2022 to rok ogłoszenia przez Polskę Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków, wynikającej bezpośrednio z doktryny Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) oraz Fali Renowacji. Celem artykułu jest wykazanie, iż wprowadzenie modelu edukacji ekologicznej interesariuszy budownictwa, w tym szczególnie mistrzów rzemiosł budowlanych i instruktorów praktycznej nauki zawodu – na zasadach otwartych kursów on-line, może przyczynić się do zmiany sposobów myślenia. Model ENCORE uwzględnia zarówno moduły dotyczące EZŁ i Fali Renowacji, jak i nowatorskie rozwiązania pedagogiczne, a także podstawy strategii oraz foresight. Treści zaproponowanych modułów zostaną zweryfikowane przez mistrzów z branży i przyczynią się do wypracowania projektu modyfikacji standardu wymagań egzaminacyjnych dla mistrzów w rzemiośle, a w konsekwencji do poprawy jakości procesu kształcenia młodocianych pracowników. Wraz z Zielonym Ładem, edukacją zdalną oraz kursami MOOC, pojawiają się dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, szczególnie dla mistrzów rzemiosła, stanowiących większość w tej grupie, nowe perspektywy i możliwości nabywania zielonych kompetencji w szybki i wygodny sposób, a co za tym idzie zmiany standardu egzaminacyjnego.

Abstract: The year 2022 is the year of the announcement by Poland of the Long-term Building Renovation Strategy, resulting directly from the European Green Deal (EGD) doctrine and the Renovation Wave. The aim of the article is to show that the introduction of the model of environmental education of construction stakeholders, especially building craftsmen and instructors of practical vocational training – on the basis of open on-line courses, can contribute to a change in the ways of thinking. The ENCORE model takes into account both the EGD and the Renovation Wave modules, as well as innovative pedagogical solutions as well as the basics of strategy and foresight. The contents of the proposed modules will be verified by industry masters and will contribute to the development of a draft modification of the standard examination requirements for craft masters and, consequently, to the improvement of the quality of the education process of young workers. Along with the Green Deal, remote education and MOOC courses, new perspectives and opportunities for the masters of crafts to acquire green competences in a quick and convenient way, and thus change the examination standard, appear.