+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

National Training Fund to support lifelong learning of employers and employees

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wsparciem kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

 

DOI: 10.34866/q8rm-z798

Lidia Domańska
ORCID: 0000-0002-7985-2630

 

 

Słowa kluczowe: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, kształcenie ustawiczne, pracodawca, pracownik, wsparcie.

Key words: National Training Fund, lifelong learning, employer, employee.

Streszczenie: Współczesny rynek pracy cechuje szybie tempo zmian, a tym samym niezwykle trudny czas dla wszystkich współpracujących na nim partnerów. Zderzają się tu problemy ekonomiczne, polityczne, edukacyjne i społeczne, które wpływają na politykę rynku pracy. Z jednej strony zmiany te są korzystne, ponieważ bezrobocie od 2013 r. systematycznie spada (wyjątkiem jest 2020 r. – wybuch pandemii), z drugiej jednak pracodawcy muszą zmierzyć się z coraz to wyższymi wymaganiami. Rozwój nowych technologii, zmieniające się prawo i wymagający pracownik, to tylko niektóre z nich. Od kilku lat obserwuje się w Polsce niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Funkcjonowanie firmy w regionie, w którym stopa bezrobocia od kilku lat jest w czołówce kraju, gdzie występuje bezrobocie strukturalne, to szczególne wyzwanie1. Jednym z takich regionów jest Warmia i Mazury. Autorka dokonała analizy atrakcyjności wsparcia pracodawców w środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne, przedstawiając województwo warmińsko-mazurskie na tle kraju, a bardziej szczegółowo badając cztery powiaty z tego województwa: dwa, gdzie średnia liczba podmiotów gospodarczych w badanym okresie była na niskim poziomie, oraz dwa, w których liczba ta była dwukrotnie wyższa. Badania potwierdziły tezę, że w ocenie pracodawców jest to korzystne narzędzie wsparcia, zwłaszcza w sytuacjach konieczności szybkiego przekwalifikowania się lub podążania za nowymi technologiami. Pozytywną opinię wyrazili również pracownicy powiatowych urzędów pracy, którzy udzielali i rozliczali wskazane wsparcie podkreślając, że instrument ten staje się coraz bardziej doceniany przez przedsiębiorców, szczególnie jako odciążenie kosztów, gdy następuje wzrost cen spowodowany inflacją.

Abstract: The modern labor market is characterized by a rapid pace of changes, and thus an extremely difficult time for all partners cooperating in it. It is a collision of economic, political, educational and social problems that affect labor market policy. On the one hand, these changes are favorable, because unemployment since 2013, is systematically decreasing (the exception is 2020 – the outbreak of the pandemic). On the other hand, employers have to face increasing requirements. The development of new technologies, changing law and demanding employees are just some of them. For several years, a mismatch of qualifications to the needs of the labor market has been observed in Poland. The operation of a company in a region where the unemployment rate has been very high for several years is a challenge. Such regions in Poland are Warmia and Mazury. The author analyzed the attractiveness of the National Training Fund (KFS) which provides employers with an opportunity to support lifelong learning of their employees. Four poviats were taken into account: two, where the average number of economic entities in the analyzed period was at a low level, and two, where this number was twice as high. The research confirmed the thesis that, in the opinion of employers, it is a good support tool, especially when it is necessary to quickly implement new technologies and trained staff is required. A positive opinion was also expressed by the employees of local labor offices, who provided and accounted for the indicated support. They emphasized the fact that the National Training Fund (KFS) has been appreciated by entrepreneurs, especially as a cost relief when there is an increase in prices caused by inflation.