+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Validity of the questionnaire for measuring the characteristics of adult learning in a hybrid work model

Ocena trafności kwestionariusza pomiaru właściwości uczenia się dorosłych w hybrydowym modelu pracy

 

DOI: 10.34866/4nq2-ye68

Marcin Rojek
ORCID: 0000-0001-8155-9233

 

 

Słowa kluczowe: edukacja dorosłych, edukacja ustawiczna, uczenie się w miejscu pracy, hybrydowy model pracy, ocena trafności narzędzia badawczego.

Key words: adult education, lifelong learning, workplace learning, work-based learning, hybrid work model, assessment of validity of a research tool.

Streszczenie: Artykuł powstał w ramach projektu naukowego „Uczenie się dorosłych w hybrydowym modelu pracy”1 i przedstawia rezultaty pierwszego etapu realizacji tego projektu. Etap ten polegał głównie na skonstruowaniu kwestionariusza ankiety oraz przeprowadzeniu badania pilotażowego w celu oceny trafności tego narzędzia badawczego, a także przydatności wybranej teorii uczenia się do badań uczenia się w zawiązku z wykonywaną pracą. Opracowany w ten sposób kwestionariusz wykorzystany będzie do przeprowadzenia badania głównego, które dostarczy nowej wiedzy o edukacyjnych aspektach pracy hybrydowej. Realizacja badania pozwoli poszerzyć i zaktualizować wiedzę naukową, głównie w obszarze pedagogiki pracy, andragogiki i pedagogiki społecznej. Badanie stanowi nowe ujęcie problemu w tym sensie, że edukacyjne znaczenie pracy będzie wyjaśniane na przykładzie jej hybrydowego modelu, a nie jak w dotychczasowych badaniach na przykładzie modelu stacjonarnego, w którym ewentualnie uwzględniano obecność nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Uzyskana wiedza pomoże lepiej zrozumieć edukacyjne uwarunkowania hybrydowego modelu pracy oraz może ułatwić wprowadzanie w nim takich modyfikacji, które pomogą pracownikom szybciej opanować obsługę zdalnych narzędzi pracy, skuteczniej łączyć pracę w domu z pracą w siedzibie pracodawcy oraz czerpać z pracy w tym modelu satysfakcję i rozwijać się w nim zawodowo. Ponadto wypracowany kwestionariusz ankiety zostanie też upubliczniony i będą mogli nim posługiwać się badacze zainteresowani tą problematyką oraz pracodawcy, trenerzy (biznesu) i osoby pracujące w modelu hybrydowym.

Abstract: The article is the result of the research project "Adult learning in a hybrid model of work" and presents the effects of the first stage of this project. This stage mainly involved constructing a survey questionnaire and conducting a pilot study to assess the validity of this research tool, as well as the suitability of the selected learning theory for work-related learning research. The questionnaire developed in this way will be used to conduct the main study, which will provide new knowledge about the educational aspects of hybrid work. The implementation of the research will allow to expand and update scientific knowledge, mainly in the area of pedagogy, especially andragogy and social pedagogy. The article presents a new approach to the problem in the sense that the educational significance of the work will be explained on the example of its hybrid model, and not, as in the previous research, on the example of a stationary model, in which the presence of ICT was possibly taken into account. The acquired knowledge will help to better understand the educational conditions of the hybrid work model and may facilitate the development of such modifications that will help employees learn to use ICT faster, more effectively combine work from home with work at the employer's premises, and derive satisfaction from working in this model and develop professionally. In addition, the developed questionnaire will also be made public and will be available to researchers interested in this issue, as well as employers, (business) trainers and people working in the hybrid mode