+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

WeRskills project recommendations: quality of VET, improving the skills of young professionals, professional development of trainers 

Zalecenia projektu WeRskills: jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, doskonalenie umiejętności młodych fachowców, rozwój zawodowy trenerów

 

DOI: 10.34866/0vtp-wd60

Małgorzata Kowalska
ORCID: 0000-0001-9826-1660

Mirosław Żurek
ORCID: 0000-0003-1081-588X

Maria Knais
ORCID: 0000--0002-9174-0682

Zoltán Pete
ORCID: 0000-0003-4600-8967

 

Słowa kluczowe: konkursy umiejętności, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzi profesjonaliści, współpraca międzysektorowa.

Key words: skills competitions, vocational education programs, young professionals, cooperation among sectors.

Streszczenie: W poniższej publikacji proponujemy strategię doskonalenia wspierającą proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności zawodowych na poziomie krajowym i europejskim. Chcielibyśmy zainspirować szkoły zawodowe, centra szkoleniowe i pracodawców do wykorzystywania konkursów umiejętności zawodowych jako sposobu na rozwój młodych talentów. Zawarty w artykule zestaw rekomendacji jest wynikiem projektu WeRskills – platforma informacyjno-doradcza wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności na poziomie krajowym i europejskim. Projekt ten był realizowany w międzynarodowym partnerstwie instytucji polskich, węgierskich i cypryjskich, które proponują, by konkursy umiejętności zawodowych stały się stałym elementem programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Rekomendacje projektu WeRskills obejmują różne aspekty kształcenia zawodowego i koncentrują się na pięciu obszarach. Artykuł ukaże się w dwóch częściach, z których pierwsza dotyczy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, doskonalenia umiejętności wśród młodych fachowców oraz rozwoju zawodowego trenerów.

.

Abstract: In the following publication we propose an enhancement strategy to support the process of acquiring talents to participate in skills competitions at the national and European level and raise the attractiveness of VET. We would like to inspire vocational teachers and trainers as well as training providers and employers to use skills competitions as a means to boost the structural development of talents and excellence in VET. The set of recommendations included in the article is a result of the project entitled WeRskills – informational and consulting platform supporting the process of acquiring talents to participate in skills competitions at national and European level. The project was run in the international partnership of Polish, Hungarian and Cyprian institutions which advocated skills competitions as instruments to innovate vocational education programs in order to meet the European needs of today. WeRskills Project Recommendations include different aspects of vocational education and focus on five areas of expertise. The article will be published in two installments the first of which introduces the following recommendations: Skills Competitions enhance the quality of VET, Skills Competitions inspire skills excellence in youth, Skills Competitions may be a hub for the professional development of trainers.

.