+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Were digital competences necessary to remain employed in the period of COVID-19 pandemic?

Czy kompetencje cyfrowe pomagają zachować pracę w okresie pandemii COVID-19?

 

DOI: 10.34866/8m4f-2a66

Jacek Liwiński
ORCID: 0000-0003-3572-2973

Benjamin Seifert
ORCID: 0000-0003-2674-5169

  

Słowa kluczowe: umiejętności cyfrowe, umiejętności kluczowe, zatrudnienie, model probitowy.

Key words: digital skills, key competences, employment, probit model.

Streszczenie: W dobie rewolucji technologicznej i komunikacyjnej kompetencje cyfrowe uważane są za jeden z kluczowych zasobów pracowników, który decyduje o ich wydajności pracy. Wydaje się, że znaczenie tych kompetencji mogło być jeszcze większe w okresie pandemii COVID- 19, gdyż w związku z restrykcjami w wielu przypadkach kontunuowanie pracy było możliwe jedynie w formie zdalnej. Na podstawie danych z badania ludności realizowanego w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) w latach 2017–2020 oszacowaliśmy model probitowy odpływów z zatrudnienia, aby sprawdzić, czy posiadanie kompetencji cyfrowych sprzyjało utrzymaniu pracy przed pandemią oraz w jej trakcie. Wyniki wskazują na dodatni związek pomiędzy podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi a prawdopodobieństwem kontynuowania pracy, który był nieco silniejszy w okresie pandemii COVID-19.

Abstract: In the era of the technological and communication revolution, digital competences are considered to be the key resources of employees that determine their work efficiency. It seems that the importance of these competences was even greater during the COVID-19 pandemic, because due to restrictions it was possible to continue working only remotely. Based on the data from the population survey carried out as part of the Human Capital Balance (BKL) in 2017–2020, we estimated the probit model of outflows from employment to check whether having digital competences was conducive to maintaining work before and during the pandemic. The results show a link between basic digital skills and the likelihood of continuing to work, which was slightly stronger during the COVID-19 pandemic.

.