+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Methods of effective learning

Metody skutecznego uczenia się

 

DOI: 10.34866/zf05-xh55

Henryk Noga
ORCID: 0000-0001-7073-3443

 Paweł Nawojski
ORCID: 0000-0001-7437-2219

Stanisław Suchodolski
ORCID: 0000-0001-5160-8567

Agnieszka Gajewska
ORCID: 0000-0002-4620-0222

Tomasz Piotrowski
ORCID: 0000-0002-6440-5627

 

Słowa kluczowe: psychologia, uczenie się, metody nauki, edukacja.

Key words: psychology, learning, learning methods, education.

Streszczenie: Artykuł ukazuje wybrane techniki skutecznego uczenia się w kontekście badań nad procesami zapamiętywania informacji. Wskazuje na wyzwania i korzyści, jakie wiążą się z ciągłym poszerzaniem wiedzy i kompetencji. Autorzy omawiają efekt testowania, a następnie zaproponowane przez Roberta Sternberga i Elenę Grigorenko testowanie dynamiczne, które nie tylko pozwala na ocenę naszych wyników w pewnym punkcie na kontinuum procesu nauki, ale także pomaga skupić się na wyeliminowaniu braków, a także zmierzyć postępy dokonane pomiędzy poszczególnymi testami. Następnie opisany zostaje wpływ sposobu budowania modeli umysłowych oraz tendencji do nauki reguł – w porównaniu do nauki na przykładach – na szybkość przyswajania informacji w kontekście do kilku wybranych badań. Ostatni fragment artykułu przedstawia zasadę działania i możliwe zastosowanie dla opisanego przez Wennssheina [Wennssheina] Głównego Systemu Pamięciowego. Został ukazany wykorzystywany w systemie alfabet fonetyczny oraz możliwości rozbudowywania matrycy, które pozwalają na zapamiętywanie niezwykle długich ciągów liczbowych.

Abstract: The article presents selected techniques of effective learning in the context of research on the processes of remembering information. It points out the challenges and benefits that are associated with the continuous expansion of knowledge and competences. The authors discuss the effect of testing, followed by the dynamic testing proposed by Robert Sternberg and Elena Grigorenko, which not only allows us to assess our performance at a certain point on the learning continuum, but also helps us to focus on eliminating deficiencies, as well as measure the progress made between individual tests. Next, the impact of how mental models are built and the tendency to learn by rules versus learning by example on the speed of information acquisition is described in the context of several selected studies. The final section presents the principle of operation and possible application for the Main Memory System described by Wennsshein. It reveals the phonetic alphabet used in the system and the matrix expansion capabilities that allow for the memorization of extremely long numerical sequences.