+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Students about health and physical activity

Studenci o zdrowiu i aktywności fizycznej

DOI: 10.34866/hvhe-dh72

Aldona Małyska
ORCID: 0009-0002-2859-2146

Słowa kluczowe: zdrowie, postawy zdrowotne, zachowania zdrowotne, aktywność fizyczna, studenci.

Key words: health, health attitudes, healthy behaviours, physical activity, students.

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki sondażu diagnostycznego przeprowadzonego wśród studentów pedagogiki, którego celem było poznanie opinii respondentów na temat zdrowia oraz podejmowanej aktywności fizycznej w zestawieniu z szeregiem ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. W opracowaniu przedstawiono zaproponowane przez badanych definicje zdrowia, przede wszystkim jako dobrostanu fizycznego i psychicznego organizmu oraz braku choroby. Wśród czynności znaczących dla zdrowia wymieniano: systematyczną aktywność fizyczną, racjonalną dietę i badania profilaktyczne. Znaczna grupa uczestników sondażu wskazała na podejmowanie aktywności fizycznej typu: jazda na rowerze, ćwiczenia w domu i siłowni, bieganie i spacery.

Abstract: The article presents the results of a diagnostic survey conducted among students of pedagogy, the aim of which was to find out the respondents’ opinions on health and physical activity undertaken in comparison with a number of restrictions introduced in connection with the coronavirus pandemic. The study presents the definitions of health proposed by the respondents, primarily as the physical and mental well-being of the body and the absence of disease. Among the activities significant for health, the following were listed: regular physical activity, rational diet and preventive medical tests. A significant group of survey participants indicated.