+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Model for digital validation of skills and professional competences of R&D professionals

Model cyfrowego potwierdzania umiejętności i kompetencji zawodowych specjalistów B+R

DOI: 10.34866/x834-sb22

Ireneusz Woźniak
ORCID: 0000-0002-8844-7768

Słowa kluczowe: mikropoświadczenia, specjaliści B+R, Open Badges, e-portfolio, kumulowanie osiągnięć, walidacja.

Key words: micro-credentials, R&D professionals, Open Badges, e-portfolio, accumulation of achievements, validation.

Streszczenie: Mikropoświadczenia, w szczególności digital badges i Open Badges, postrzegane są jako obiecujący format uczenia się przez całe życie. Spełniają one warunki i potrzeby dotyczące modułowości uczenia się, gromadzenia i kumulowania osiągnięć, budowania elastycznych ścieżek uczenia się, zwłaszcza na odległość, a także decentralizacji edukacji. Dają możliwość rozłączania i ponownego łączenia (rekonfiguracji) częściowych efektów uczenia się, w zależności od potrzeb danej osoby i wymagań zdobywanych kwalifikacji. Dla specjalistów B+R zaproponowano model gromadzenia i kumulowania mikropoświadczeń w uczeniu się nieformalnym (poprzez doświadczenie w miejscu pracy), aby w efekcie mieć możliwość uzyskiwania pozaformalnych kwalifikacji rynkowych i formalnych kwalifikacji cząstkowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Model ten ma cztery poziomy: brązowy (podstawowy), srebrny (rozszerzony, złoty (zaawansowany) i platynowy (mistrzowski), które zostały w sposób opisowy zdefiniowane za pomocą trzech czynników różnicujących: złożoność pracy badacza, samodzielność badacza, odpowiedzialność badacza. Zaproponowano wyznaczniki poziomów mikropoświadczeń specjalistów B+R w trzech kategoriach: wiedza/umiejętności badacza, zdolność do samodzielnego wykonywania badań, gotowość (intelektualna, emocjonalna i moralna) do podjęcia określonego rodzaju odpowiedzialności za badania. W przedstawionym modelu odznaki w formacie Open Badges można przyznawać w 10 kategoriach: 6 merytorycznych (twardych) i 4 spersonalizowanych (miękkich). W nich zawarty jest szeroki zakres wiedzy, zdolności intelektualnych, umiejętności oraz standardów naukowych i badawczych, których oczekuje się od prowadzących badania, a także cech osobistych potrzebnych do pracy w zespole i do upowszechniania badań.

Abstract: Micro-credentials, particularly digital badges and Open Badges, are seen as a promising format for lifelong learning. They meet conditions and needs for modularity of learning, collecting and accumulation of achievements, building flexible learning pathways, especially at a distance, and decentralization of education. They offer the possibility of disconnecting and reconnecting (reconfiguring) partial learning outcomes, depending on the needs of the individual and the requirements of the qualification being acquired. The model has been proposed for R&D professionals to collecting and accumulate microcredentials in informal learning (through on-the-job experience), in order to be able to obtain non-formal market qualifications and formal sub-qualifications in the Integrated Qualification System. The model has four levels: bronze (basic), silver (extended), gold (advanced) and platinum (master), which were descriptively defined by three differentiating factors: complexity of the researcher's work, independence of the researcher, responsibility of the researcher. Determinants of the levels of micro-credentials of R&D professionals were proposed in three categories: researcher's knowledge/skills, ability to perform research independently, readiness (intellectual, emotional and moral) to take on a certain type of research responsibility. In the presented model, badges in the Open Badges format can be awarded in 10 categories: 6 substantive (hard) and 4 personalized (soft). They include a wide range of knowledge, intellectual abilities, skills and scientific and research standards expected of those conducting research, as well as the personal qualities needed to work in a team and to disseminate research.