+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Occupational adaptation of kindergarten teachers

Adaptacja zawodowa nauczycieli edukacji przedszkolnej

DOI: 10.34866/n0d6-1r77

Magda Bandera-Frydrych
ORCID: 0009-0002-4716-1701

Słowa kluczowe: adaptacja zawodowa, nauczyciel edukacji przedszkolnej, start zawodowy, przygotowanie zawodowe.

Key words: occupational adaptation, kindergarten teacher, career start, vocational training.

Streszczenie: Celem artykułu jest próba przeanalizowania sposobu przebiegu procesu adaptacji zawodowej wśród nauczycieli przedszkola. Badania nad obszarami adaptacji zawodowej obejmowały adaptację do zadań zawodowych. Przeprowadzono je w 50-osobowej grupie początkujących nauczycieli przedszkola, wykorzystując kwestionariusz ankiety. Wyniki badań wskazują na pomyślny przebieg procesu adaptacji zawodowej badanych nauczycieli edukacji przedszkolnej. Sygnalizowane przez początkujących nauczycieli trudności wiążą się z rozbieżnością między teorią pedagogiczną zdobytą podczas studiów a praktyką zawodową profesji nauczyciela, częstymi zmianami ministerialnymi, dotyczącymi organizacji wychowania przedszkolnego oraz nadmiarem obowiązków zawodowych.

Abstract: The aim of this thesis is to analyse the process of occupational adaptation among kindergarten teachers. The research on occupational adaptation encompassed adaptation to the occupational tasks. Considering a group of 50 aspiring kindergarten teachers, the research was performed using a survey. The results of this research indicate that the process of occupational adaptation among modern kindergarten teachers proceeds successfully. The difficulties signalled by novice teachers are related to the discrepancy between the pedagogical theory acquired during their studies and the professional practice of the teaching profession; the frequent ministerial changes concerning the organisation of pre-school education; and the overload of professional duties.