+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Analysis of the training needs of teachers from Radom educational institutions in the field of environmental awareness

Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli radomskich placówek oświatowych w zakresie świadomości ekologicznej

DOI: 10.34866/p6yc-4a63

Paweł Religa
ORCID: 0000-0003-1603-6000

Grzegorz Szałas
ORCID: 0009-0007-4417-604X

Jolanta Religa
ORCID: 0000-0001-9569-6634

Jagoda Nowikow
ORCID: 0009-0000-3204-1040

 

Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, nauczyciel, edukacja ekologiczna.

Key words: ecological awareness, teachers, ecological education

Streszczenie: Stosunkowo nowym, ale niezwykle ważnym obszarem oddziaływania nauczycieli na postawy i kompetencje młodych pokoleń jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. Prowadząc edukację ekologiczną, należy przede wszystkim pamiętać, że nie może ona ograniczać się tylko do kształcenia, czyli przekazywania wiedzy, ale powinna również obejmować wychowanie, czyli kształtowanie świadomości ekologicznej. Gwarantem efektywności tego procesu jest jednak wysoki poziom świadomości ekologicznej jej propagatorów. W pracy na podstawie wyników badań ankietowych nauczycieli z radomskich placówek oświatowych podjęto próbę oceny ich aktualnego poziomu świadomości i wiedzy w zakresie zachowań proekologicznych oraz określenia ich potrzeb szkoleniowych w tym zakresie.

Abstract: A relatively new, but extremely important area of teachers’ influence on the attitudes and competences of young generations is broadly understood environmental education. When carrying out environmental education, it should first and foremost be remembered that it cannot be limited to education, i.e. the transmission of knowledge, but should also include upbringing, i.e. shaping ecological awareness. However, the effectiveness of this process is guaranteed by the high level of ecological awareness of its promoters. The study, based on the results of a survey conducted by teachers from educational institutions in Radom, attempted to assess their current level of awareness and knowledge in the field of pro-ecological ehaviour and to determine their training needs in this area