+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The dynamics of changes in self-efficacy in the first school-towork transition – shortitudinal studies of graduates

Dynamika zmian w przekonaniu o własnej skuteczności podczas pierwszej tranzycji szkoła–praca – badanie o charakterze powtarzanego pomiaru wykonane na absolwentach uczelni

DOI: 10.34866/8ae7-nj40

Paweł Kot
ORCID: 0000-0003-1471-1228

Bohdan Rożnowski
ORCID: 0000-0002-2987-8234

Słowa kluczowe: przekonanie o własnej skuteczności, zatrudnialność, rozwój kariery, tranzycja szkoła-praca

Key words: self-efficacy, employability, career development, school to work transition

Streszczenie: : Osoby o wyższym poziomie przekonania o własnej skuteczności funkcjonują lepiej w różnych obszarach życia w odróżnieniu od osób charakteryzujących się niskim jego nasileniem. Jednym z takich obszarów jest aktywność zawodowa i budowanie ścieżek kariery. Zmiany zachodzące w życiu absolwentów uczelni wyższych w trakcie przechodzenia przez kolejne etapy tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy mogą skutkować zmianami w nasileniu przekonania o własnej skuteczności. Badanie miało charakter powtarzanego pomiaru i wzięło w nim udział 170 osób (108 kobiet i 62 mężczyzn) przy średniej wieku M = 25,29 (SD = 0,98). Pierwszy pomiar przeprowadzono na kilka tygodni przed ukończeniem studiów przez uczestników, drugi po półrocznym pobycie na rynku pracy. Wykorzystano Skalę Przekonania o Własnej Skuteczności w Rolach Życiowych i Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności. Pomiędzy poszczególnymi etapami tranzycji zachodzą zmiany w poziomie przekonań o własnej skuteczności w zależności od sytuacji zawodowej, w jakiej znaleźli się absolwenci. Dlatego w systemie edukacji i instytucjach rynku pracy, oprócz kompetencji formalnych, konieczne jest także kształtowanie przekonania o własnej skuteczności w tych rolach życiowych.

Abstract: People with higher self-efficacy function better in various life domains than people with low self-efficacy. One of such areas is professional activity and building career paths. Changes taking place in the lives of university graduates when going through the subsequent stages of transition from the education system to the labour market may bring about changes in self-efficacy. The study had a shortitudinal design, and the participants were 170 individuals (108 women and 62 men) with a mean age of M = 25.29 (SD = 0.98). The first measurement was performed a few weeks before the participants’ graduation from the university, and the second one was performed when they had been in the labor market for half a year. We used the Life Roles Self-Efficacy Scale and the General Self-Efficacy Scale. There are also changes in the level of self-efficacy beliefs between different stages of transition. Therefore, in the education system and in labor market institutions, apart from formal competences, it is also necessary to form a conviction about their own effectiveness in these life roles.