+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Interventions aimed at stimulating the memory of older individuals without cognitive impairments

Interwencje w zakresie stymulowania pamięci starszych osób bez zaburzeń poznawczych

DOI: 10.34866/ytp4-r762

Monika Żak
ORCID: 0009-0004-1748-9444

Słowa kluczowe: interwencje poznawcze, trening pamięci, osoby starsze, aktywne starzenie się, aktywność edukacyjna.

Key words: cognitive interventions, memory training, older adults, active aging, educational activism.

Streszczenie: Interwencje mające na celu stymulowanie pamięci osób starszych bez zaburzeń poznawczych przyjmują różne formy. Wśród nich znajdują się niefarmakologiczne podejścia ukierunkowane na pamięć oraz programy takie jak trening pamięci. Celem artykułu jest przegląd oferowanych na świecie rodzajów treningów pamięci o charakterze edukacyjnym. W niniejszej pracy zostaną przedstawione ich cechy oraz kluczowe aspekty, takie jak personalizacja programów czy integracja wielu interwencji. Istotna będzie również identyfikacja cech najefektywniejszych strategii i najlepszych praktyk w zakresie stymulowania pamięci osób starszych bez zaburzeń pamięci. Niniejsza praca może dostarczyć wskazówek dla badaczy i specjalistów w odniesieniu do projektowania i rozwoju nowych koncepcji treningowych.

Abstract: Cognitive interventions aimed at stimulating the memory of older individuals without cognitive impairments take various forms. Among them are non-pharmacological approaches focused on memory, as well as programs such as memory training. The aim of the article is to review the types of educational memory training programs available worldwide. This paper will present their characteristics and key aspects, such as program personalization and the integration of multiple interventions. Additionally, the identification of features within the most effective strategies and best practices for enhancing the memory of older individuals without memory impairments will be significant. This work can provide guidelines for researchers and specialists regarding the design and development of new training concepts.