+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Educational needs of vocational teachers in the light of own research

Potrzeby edukacyjne nauczycieli kształcenia zawodowego w świetle badań własnych

DOI: 10.34866/f27x-pq53

Monika Mazur-Mitrowska
ORCID: 0000-0002-4204-0858

Elżbieta Małek
ORCID: 0009-0003-1505-2938

Słowa kluczowe: zawody, nauczyciel kształcenia zawodowego, potrzeby edukacyjne

Key words: professions, vocational education teacher, educational needs

Streszczenie: Artykuł został poświęcony analizie potrzeb edukacyjnych nauczycieli kształcenia zawodowego na podstawie badań przeprowadzonych wśród 111 respondentów ze szkół branżowych województwa mazowieckiego. Projekt badawczy został zaplanowany i przeprowadzony przez zespół kształcenia zawodowego działający w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Zawodowego. Nauczyciele odpowiedzieli na pytania dotyczące swoich potrzeb edukacyjnych, preferowanych form oraz oczekiwanej tematyki doskonalenia zawodowego. Przeprowadzone badania umożliwiły pozyskanie wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych tej grupy nauczycieli oraz przyczynią się do opracowania oferty odpowiadającej ich preferencjom.

Abstract: The article was devoted to the analysis of the educational needs of vocational education teachers based on research conducted among 111 respondents from vocational schools in the Masovian Voivodeship. The research project was planned and carried out by the vocational education team operating at the Masovian Local Government Center for Vocational Development. Teachers answered questions about their educational needs, preferred forms and expected topics of professional development. The conducted research made it possible to obtain knowledge about the training needs of this group of teachers and will contribute to the development of an offer that meets their preferences.