+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Knowledge, skills and competencies of health and safety professionals in continuous professional development

Wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników służby bhp w ciągłym doskonaleniu zawodowym

 

DOI: 10.34866/83e1-fr47

Małgorzata Lotko
ORCID: 0000-0002-3704-1119

Słowa kluczowe: wiedza, umiejętności, kompetencje, służba bhp.

Key words: knowledge, skills, competencies, health and safety service.

Streszczenie: Celem opracowania była identyfikacja wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pracowników służby bhp. W części literaturowej zaprezentowano ustalenia literaturowe w zakresie definiowania pojęć: wiedza, kompetencje oraz umiejętności. W części empirycznej (1) na podstawie analizy efektów uczenia się wskazano zakres wiedzy, kompetencji oraz umiejętności absolwentów studiów kierunku bhp oraz (2) na podstawie analizy odpowiedzi uzyskanych od pracowników służby bhp przedstawiono zakres wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do pracy w służbie bhp. Wkładem autorki jest realizacja badania jakościowego oraz usystematyzowanie uzyskanych wniosków.

Abstract: The aim of the paper was to identify knowledge, skills and competencies of health and safety professionals (OHS). In the first part of the research the bibliographic query was conducted to identify arrangements concerning the concepts of knowledge, skills and competencies. In the empirical part (1) on the basis of the analysis of learning outcomes, the range of knowledge, competences and skills of OSH graduates was identified and (2) on the basis of the analysis of responses from OSH workers, the range of knowledge, skills and competences necessary to work in the OSH service was presented. The author’s contribution encompasses conducting a qualitative research and systematization of the obtained results.