+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Cooperation of employers with schools providing education in vocational education professions in Eastern Wielkopolska

Współpraca pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego w Wielkopolsce Wschodniej

DOI: 10.34866/r2sw-0k67

Andrzej Budny
ORCID: 0009-0005-8085-486X

Arleta Jaśniewicz
ORCID: 0000-0002-6611-7036

Edyta Kozieł
ORCID: 0000-0002-7856-5453

Wojciech Oparcik
ORCID: 0000-0001-9774-6279

Grażyna Sędziak
ORCID: 0000-0005-2705-4679

Małgorzata Sołtysiak
ORCID: 0000-0002-8137-9280

Mirosław Żurek
ORCID: 0000-0003-1081-588X

Słowa kluczowe: pracodawca, szkolnictwo branżowe, współpraca, praktyczna nauka zawodu, kształcenie dualne, klasy patronackie.

Key words: employer, vocational education, cooperation, practical vocational training, dual education, patronage classes.

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, dotyczących współpracy szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego z pracodawcami w Wielkopolsce Wschodniej. Badania zostały przeprowadzone w 2022 roku na grupie 26 dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 56 pracodawców z Wielkopolski Wschodniej. Badania przeprowadzono w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” (nr: EOG/21/K3/W/0046) finansowego z Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Edukacja. Respondenci odpowiedzieli m.in. na pytania dotyczące współpracy szkół z pracodawcami w obszarach realizacji praktycznej nauki zawodu, organizacji zajęć praktycznych na zasadach kształcenia dualnego, klas patronackich oraz innych form współpracy. Przeprowadzone badania umożliwiły pozyskanie wiedzy na temat realnych działań prowadzonych wspólnie przez szkoły i pracodawców na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Wielkopolsce Wschodniej.

Abstract: The article presents selected results of surveys conducted by the Łukasiewicz Research Network - Institute for Sustainable Technologies in Radom and the Center for Supporting Crafts, Dual and Vocational Education in Konin, concerning the cooperation of schools providing education in vocational education professions with employers in Eastern Wielkopolska. The research was carried out in 2022 on a group of 26 school directors providing education in vocational education professions and 56 employers from Eastern Greater Poland. The research was carried out as part of the project “Innovative vocational education and training in Eastern Wielkopolska in the context of energy transformation” (no.: EOG/21/K3/W/0046) financed from the EEA Financial Mechanism and the budget of the Republic of Poland under the Education Programme. Respondents answered, among others: for questions about the cooperation of schools with employers in the areas of practical vocational training, organization of practical classes on the basis of dual education, patronage classes and other forms of cooperation.