+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Adult learning in a hybrid model of work

Uczenie się dorosłych w hybrydowym modelu pracy

DOI: 10.34866/8y2m-n957

Marcin Rojek
ORCID: 0000-0001-8155-9233

 

Słowa kluczowe: edukacja dorosłych, edukacja ustawiczna, uczenie się w miejscu pracy, hybrydowy model pracy, nowoczesne technologie i narzędzia cyfrowe w edukacji dorosłych.

Key words: adult education, lifelong learning, work-based learning, hybrid work model, ICT and digital tolls in adult education.

Streszczenie: W artykule tym zaprezentowana jest część wyników badania przeprowadzonego na przełomie 2022 i 2023 roku, którego przedmiotem było nieformalne uczenie się dorosłych w hybrydowym modelu pracy1. Model ten wyznacza ramy zawodowego funkcjonowania coraz większej liczby pracowników oraz jest źródłem ich doświadczeń zawodowych. Wyniki badania wskakują m.in., że model ten jest wewnętrznie mocno zróżnicowany, szybko się przeobraża i częściowo już występuje w wariantach, które nie były jeszcze teoretycznie opisane i wymienienie w literaturze przedmiotu podczas planowania badania. Najbardziej zróżnicowane odpowiedzi uzyskano w grupach stwierdzeń dotyczących uczenia się jako działania i uczenia się jako przynależności. Natomiast najmniejsze zróżnicowanie wystąpiło w grupach stwierdzeń dotyczących uczenia się jako stawania się i doświadczania. Przejście na hybrydowy model pracy najczęściej zwiększało zaangażowanie w realizację zadań zawodowych, ale jednocześnie utrudniało komunikację ze współpracownikami. W opinii respondentów charakter i intensywności relacji społecznych między pracownikami w modelu hybrydowym są podobne jak w modelu stacjonarnym.

Abstract: This article presents part of the results of a study conducted in 2022/2023 on informal adult learning in a hybrid work model. This model frames the professional functioning of an increasing number of workers and is the source of their work experience. Among other things, the survey results reveal that the model is internally highly heterogeneous, is rapidly transforming and partly already exists in variants that were not yet theoretically described and mentioned in the literature when the survey was planned. The most diverse responses were obtained in the groups of statements concerning learning as action and learning as belonging. In contrast, the least variation occurred in the groups of statements on learning as becoming and experiencing. Switching to a hybrid work model most often increased commitment to work tasks, but at the same time made communication with colleagues more difficult. According to the respondents, the nature and intensity of social relationships between employees in the hybrid model are similar to those in the stationary model.