+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2023 (Issue 3/2023)

Comment: European Industrial Strategy – implications for vocational education and training 

Komentarz: Strategia przemysłowa dla Europy – implikacje dla kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Krzysztof Franciszek Symela

Ways of institutionalizing non-formal education and mechanisms for validating and evaluating learning outcomes obtained outside formal education

Sposoby instytucjonalizacji edukacji pozaformalnej oraz mechanizmy walidacji i ewaluacji efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną

DOI: 10.34866/c9t5-ke94

Larysa Lukianova
ORCID: 0000-0002-0982-6162
Krzysztof Symela
ORCID: 0000-0001-9586-6349

Read more ...

Credibility of online research – methodological reflections 

Wiarygodność badań online – refleksje metodologiczne

DOI: 10.34866/znes-vs56

Stanisław Juszczyk
ORCID: 0000-0002-7775-6303

Read more ...

Vocational interests of the winners of the technical creativity contest 

Zainteresowania zawodowe laureatów konkursu twórczości technicznej

DOI: 10.34866/j9bz-k776

Aleksander Marszałek
ORCID: 0000-0001-8953-5332

Read more ...

The phenomenon of drop out in the teaching profession

Zjawisko drop out w zawodzie nauczyciela

DOI: 10.34866/qfrt-fs94

Joanna M. Łukasik
ORCID: 0000-0001-5530-5109

Anna Mróz
ORCID: 0000-0002-9109-1395

Natalia Twardosz
ORCID: 0000-0002-9549-778X

Katarzyna Jagielska
ORCID: 0000-0002-9953-5608

Jacek Milczanowski
ORCID: 0000-0005-0135-5852

Read more ...

Analysis of the influence of introductory instruction time in virtual reality on the effects of the training

Analiza wpływu czasu instruktażu wprowadzającego w wirtualnej rzeczywistości na efekty szkolenia

DOI: 10.34866/y0zj-j509

Szymon Łagosz
ORCID: 0000-0003-2006-6261

Jacek Grabowski
ORCID: 0000-0002-4215-4505

Vaclav Dombek
ORCID: 0000-0002-2823-068X


Read more ...

Social competences of employees in Industry 4.0

Kompetencje społeczne pracowników w Przemyśle 4.0

DOI: 10.34866/zvr0-c039

Tomasz Kupidura
ORCID: 0000-0002-2543-7562
Joanna Tomczyńska
ORCID: 0000-0003-3763-7550

Read more ...

Economic crime in a qualitative perspective. Characteristics of the decision maker in the context of continuing education

Przestępczość gospodarcza w perspektywie jakościowej. Charakterystyka decydenta w kontekście edukacji ustawicznej

DOI: 10.34866/nzma-s121

Agnieszka Tajak-Bobek
ORCID: 0000-0002-8352-1367

Andrzej Kobiałka
ORCID: 0000-0003-3331-1887

Read more ...

Criminal profiling as a modern and effective technique for combating crime and a way to expand the competences of employees in law enforcement agencies and the justice system

Profilowanie kryminalne jako nowoczesna i skuteczna technika zwalczania przestępczości i sposób poszerzenia kompetencji pracowników zatrudnionych w organach ścigania i w wymiarze sprawiedliwości

DOI: 10.34866/3787-k277

Agnieszka Łozińska-Piekarska
ORCID: 0000-0003-1028-1814

Tomasz Dąbrowski
ORCID: 0000-0001-6184-140X

Read more ...

Socio-health consequences of excessive smartphone use — challenges for education and prevention

Konsekwencje społeczno-zdrowotne nadmiernego korzystania ze smartfona — wyzwania dla edukacji i profilaktyki

DOI: 10.34866/s8xr-rm74

Łukasz Porębski
ORCID: 0000-0008-6320-9289


Read more ...

Women leaders of Generation Z  

Liderki pokolenia Z

DOI: 10.34866/8g9n-cs80

Katarzyna Jagielska
ORCID: 0000--0002-9953-5608


Read more ...

Reconstructing the flipped classroom method. Its place in the context of scientific theory and 21st century educational challenges 

Rekonstrukcja metody (odwróconej klasy), jej miejsce w kontekście teorii naukowych i wyzwań edukacyjnych XXI wieku

DOI: 10.34866/c9ar-f070

Magdalena Kolber
ORCID: 0000-0002-8227-5475


Read more ...

Hobby and education. LEGO in adult life  

Hobby i edukacja. LEGO w życiu dorosłego człowieka

DOI: 10.34866/t07q-rj77

Magdalena Barańska
ORCID: 0000-0003-3615-1321

Konrad Nowak-Kluczyński
ORCID: 0000-0002-7814-1650

Read more ...

The electronic supervision system in the opinion of curators - a fragment of the analysis of own research. References to education and safety of inmates and the local community  

System dozoru elektronicznego w opinii kuratorów — fragment analizy badań własnych. Odniesienia do edukacji i bezpieczeństwa osadzonych i środowiska lokalnego

DOI: 10.34866/9wj5-149

Katarzyna Gucwa-Porębska
ORCID: 0000-0003-0040-4526


Read more ...

Blank screen — what lecturers face in remote teaching

Pusty ekran – czyli z czym mierzą się wykładowcy w nauczaniu zdalnym

DOI: 10.34866/c1xg-6s27

 

Katarzyna Ragin-Skorecka
ORCID: 0000-0002-7359-9232

Daria Motała
ORCID: 0000-0002-3419-9690

Agnieszka Stachowiak
ORCID: 0000-0002-1874-9218

Piotr Mitkowski
ORCID: 0000-0001-7475-7450

Jędrzej Suchecki
ORCID: 0000-0003-4657-3827

Hubert Wojciechowski
ORCID: 0000-0002-1061-4191

 

Read more ...

Three dimensions of lifelong learning using the example of educational gerontology  

Trzy wymiary całożyciowego uczenia się – na przykładzie gerontologii edukacyjnej

DOI: 10.34866/8a6y-zm57

Marcin Muszyński
ORCID: 0000-0001-7393-8866


Read more ...

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

Read more ...