+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

A road to transform educational institutions through a holistic approach to sustainability (WIA)

Droga do transformacji instytucji edukacyjnych poprzez całościowe podejście do zrównoważonego rozwoju (WIA)

DOI: 10.34866/d3jg-tc44

Michał Ślusarczyk
ORCID: 0000-0001-8537-5191

Tomasz Kupidura
ORCID: 0000-0002-2543-7562

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja, transformacja.

Key words: sustainability, education, transformation

Streszczenie: Artykuł w holistycznym ujęciu przedstawia możliwości transformacji instytucji edukacyjnej w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono również zasady zrównoważonego rozwoju, w tym czynniki, które mają wpływ na transformację instytucji edukacyjnych. Opisane zostały działania, jakie może podjąć instytucja, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, i jakich możemy spodziewać się korzyści z tego typu działań. Przedstawiono również przykłady dobrych praktyk służących transformacji instytucji edukacyjnych w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Abstract: The article takes a holistic view of the possibilities for transforming an educational institution towards sustainability. The principles of sustainability are also presented, including factors that influence the transformation of educational institutions. The actions an institution can take to contribute to sustainable development and what benefits we can expect from such actions are described. Examples of good practice for the transformation of educational institutions towards the achievement of sustainable development goals are also presented.