+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Duchowość, profesjonalizm, innowacyjność uczonego – pedagoga

Нелля НИЧКАЛО, Лариса ЛУК’ЯНОВА

Spirituality, professionalism, innovativeness of a scientist–pedagogue

Słowa kluczowe: pedagogika pracy, kształcenie zawodowe, dydaktyka zawodowa, badania.

Key words: work pedagogy, vocational education, vocational didactics, research.

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwój pedagogiki pracy w Polsce i Ukrainie na podstawie analizy działalności badawczej i pedagogicznej szkoły naukowej profesora doktora habilitowanego Franciszka Szloska. Wskazano relacje badań z praktyką kształcenia zawodowego, podkreślając wpływ badań: metodologii pedagogiki pracy, rozwoju zawodowego, kwalifikacji zawodowych, technologii kształcenia na rozwój edukacji zawodowej. Opisano jego działalność wydawniczą oraz międzynarodową a szczególnie współpracę profesora z Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy, z Wydziałem Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych, oraz jego znaczący wkład w prawdziwy rozwój polsko-ukraińskiej współpracy naukowej.

Abstract: A scientific-pedagogical activity of Professor F. Shlosek has been analyzed in the article, his contribution into the development of work pedagogy as a separate brunch of pedagogical science and vocational didactics have been revealed. publishing and international works of professor Szlosek have been considered.