+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Redakcja zaprasza autorów z kraju i zagranicy do dzielenia się wiedzą, wynikami badań i publikowania ich na łamach naszego  czasopisma. Czasopismo jest kwartalnikiem naukowym (w wykazie czasopism  MEiN – 100 punktów), ukazującym się w wersji drukowanej i cyfrowej.

Misją czasopisma  jest wspomaganie rozwoju nauki poprzez publikację wartościowych prac istotnych dla współpracy międzynarodowej, wymiany dobrych praktyk, głównie poprzez prezentację najnowszych wyników badań szczególnie w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Informujemy, że opublikowanie tekstu w Edukacji Ustawicznej Dorosłych / Journal of Continuing Education  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie go w wersji elektronicznej w bazach: ERIH PLUS, DOAJ, CEJSH, CEEOL, JBC, OAJL.

Publikujemy tylko recenzowane oryginalne artykuły, podejmujące problemy badawcze ustawicznej edukacji zawodowej w zakresie andragogiki, pedagogiki pracy, pedagogiki porównawczej z odniesieniem do stanu wiedzy w świecie. 

Redakcja preferuje artykuły nadesłane w j. angielskim.

 

Autorzy składają w Redakcji oświadczenia:

1) że praca nie była i nie będzie w takiej postaci publikowana w innym wydawnictwie/czasopiśmie, jak również o wkładzie procentowym (%) poszczególnych autorów (w przypadku autorstwa zespołowego) w przygotowanie artykułu (plik do pobrania).

2) Informacje o autorze/autorach (plik do pobrania).

Oświadczenia przesłane są do Redakcji w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu w pliku PDF/JPG.

Autor/Autorzy zobowiązani są do przekazania redakcji identyfikatora ORCID.  Aby zarejestrować się w bazie ORCID i otrzymać swój unikalny numer należy wejść na stronę https://orcid.org/register. Następnie należy wypełnić formularz, który zawiera podstawowe dane (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło) oraz określić, czy dostęp do publikacji ma być publiczny czy ograniczony.

Redakcja po weryfikacji zgodności tematyki artykułu z profilem czasopisma poddaje go procedurze antyplagiatowej. Jej pozytywny wynik decyduje o skierowaniu artykułu do procesu recenzowania. Redakcja może zwrócić się do autora/autorów o korektę tekstu artykułu w celu jego dostosowania do profilu czasopisma oraz w zakresie spełnienia wymagań oceny antyplagiatowej.

Czasopismo prowadzone jest zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że utwory opisane tą licencją mogą być swobodnie kopiowane, zmieniane, rozprowadzane, przedstawianie czy wykonywane, przy czym jedynym warunkiem jest poinformowanie o twórcy (licencjodawcy) utworu, źródle oraz samej licencji.

Redakcja postępuje zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów bez porozumienia z Autorem.

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia, nie są też obciążani żadnymi kosztami publikacji.

Autorzy przenoszą wyłączne prawa na wydawcę (w tym prawa komercyjne) i / lub prawa autorskie.

Wszystkich Autorów prosimy o dostosowanie tekstu do poniższych wymogów edytorskich. Artykuły, które nie będą spełniały wymienionych kryteriów, nie zostaną przyjęte do druku.

  

Wytyczne przygotowania tekstu artykułu do druku:

  • Prosimy o zastosowanie edytora MS WORD, czcionka Times New Roman 11 pkt oraz pojedynczej interlinii między wierszami. Prosimy nie formatować tekstu pod kątem redakcyjnym (nie stosować np. twardej spacji, nie łamać tekstu itp.).
  • Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim lub angielskim o objętości od 8 do 12 stron tekstu (format A4) wraz z bibliografią.
  • Do artykułu prosimy dołączyć streszczenie (max. 15 wierszy) w języku polskim i angielskim.
  • W sekcji „Słowa kluczowe” prosimy o podanie ok. 4-6 słów kluczowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
  • Wszystkie tabele, rysunki i wykresy powinny być ponumerowane i opatrzone odpowiednią informacją dotyczącą źródła. Nad tabelą, rysunkiem, wykresem prosimy o podanie tytułu. Do każdego rysunku/wykresu/tabeli wymagane jest odwołanie w teście.
  • Informujemy o wdrożeniu zaawansowanego narzędzie do zgłaszania, recenzowania i przetwarzania artykułów nadsyłanych do Redakcji: Panelu Redakcyjnego Editorial System. Teksty prosimy przekazać przez panel redakcyjny systemu.