+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Possibilities of applying foresight research methods in the context of the future labor market

Możliwości zastosowania metod badawczych foresight w kontekście przyszłego rynku pracy

 

DOI: 10.34866/h672-a932

Aleksandra Gulc
ORCID: 0000-0002-6401-4765

Julia Siderska
ORCID: 0000-0001-5717-8043

Danuta Szpilko
ORCID: 0000-0002-2866-8059

Joanna Szydło
ORCID: 0000-0002-2114-4770

Jolanta Religa
ORCID: 0000-0001-9569-6634

Joakim Valevatn
ORCID: 0009-0008-5773-0692

Słowa kluczowe: foresight, metodyka, kariera, rozwój zawodowy, rynek pracy.

Key words: foresight, methodology, career, professional development, labor market.

Streszczenie: Celem głównym postawionym przez autorów było opracowanie metodyki badawczej foresight ukierunkowanej na zastosowanie w kontekście przyszłego rynku pracy. W artykule dokonano przeglądu i krótkiej charakterystyki wybranych metod foresight, które zastosowano w zaprojektowanej metodyce. Wskazano, jak zaproponowana metodyka została zaimplementowana w praktycznym narzędziu wspierającym pracę doradców zawodowych i nauczycieli akademickich podczas prowadzenia warsztatów ukierunkowanych na budowanie wizji przyszłości rynku pracy oraz innych wybranych obszarów badawczych. Narzędzie ma postać aplikacji internetowej, umożliwiającej pracę grupową, jak i indywidualną na potrzeby analizy uwarunkowań indywidualnych ścieżek kariery oraz rozwoju osobistego studentów i absolwentów szkół wyższych. Narzędzie to ma na celu wspieranie młodych ludzi w procesie tworzenia różnych scenariuszy rozwoju zawodowego. Metodyka została opracowana w ramach międzynarodowego projektu „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)”, realizowanego przy wsparciu finansowym funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Abstract: The article deals with the subject of the analysis of shaping and developing a professional career with the use of foresight methods and tools. The main goal set by the authors was to discuss the assumptions of the developed foresight research methodology, aimed at application in the context of the future labor market. The article reviews and briefly characterizes selected foresight methods that were used during construction and applied in the designed methodology. In addition, the work also shows how the proposed methodology was implemented in a practical tool supporting the work of career counselors and academic teachers during workshops aimed at building a vision of the future of the labor market and other selected research areas. The tool is in the form of an Internet application that enables group and individual work, as well as a tool for individual use, for the purpose of analysing the conditions of individual career paths and personal development of students and graduates of higher education institutions. This tool is also intended to support young people in the process of creating various scenarios of professional development. The methodology was developed as part of the international project “IT system supporting higher education and career development using the foresight methodology (FORhesIT)”, implemented with the financial support of the European Economic Area funds.