+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Teacher and student in remote education in Poland – post-pandemic reminiscences

Nauczyciel i uczeń w edukacji zdalnej w Polsce – postpandemiczne reminiscencje

DOI: 10.34866/tw59-rg90

Katarzyna Nowak
ORCID: 0000-0003-2031-3074
Marta Zawisza
ORCID: 0009-0009-0567-0402

Słowa kluczowe: nauczyciel, uczeń, edukacja zdalna, e-learning, pandemia COVID-19.

Key words: teacher, student, remote education, e-learning, pandemic COVID-19.

Streszczenie: Pojawienie się pandemii COVID-19 w Polsce było katalizatorem nagłych zmian edukacyjnych, związanych z koniecznością wprowadzenia nauczania zdalnego. Celem artykułu było ukazanie, jakie obszary okazały się kluczowe dla funkcjonowania nauczyciela i ucznia w ramach edukacji online. Omówiono wymiary dotyczące kompetencji cyfrowych, relacji interpersonalnych oraz pozytywnych i negatywnych skutków kształcenia na odległość. Zidentyfikowano główne trudności, z jakimi musieli mierzyć się nauczyciele i uczniowie. Przedstawiono postulaty nauczycieli dotyczące organizacji nauki zdalnej w przyszłości. Wnioski z przedstawionych badań skłaniają do refleksji, iż pozytywnym aspektem edukacji zdalnej był wzrost kompetencji cyfrowych jej uczestników, jednak zaobserwowano więcej jej negatywnych skutków, które dotyczyły m.in. obniżenia jakości edukacji, dobrostanu psychologicznego, fizycznego i społecznego

Abstract: The emergence of the COVID-19 pandemic in Poland was a catalyst for sudden educational changes related to the need to introduce distance learning. The aim of the article was to show which areas proved to be crucial for teacher and student functioning within online education. Dimensions relating to digital competence, interpersonal relationships and the positive and negative effects of distance education were discussed. The main difficulties faced by teachers and students were identified. Teachers’ demands for the organisation of distance learning in the future are presented. The research lead to the reflection that a positive aspect of remote education was the increase in digital competences of its participants. However, it was also observed that distance learning introduced a decrease in the quality of education, psychological, physical and social well-being.