+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Did work-related training protect the employed from unemployment during the COVID-19 pandemic?

Czy szkolenia zawodowe chroniły pracujących przed bezrobociem podczas pandemii COVID-19?

DOI: 10.34866/ew04-fe70

Jacek Liwiński
ORCID: 0000-0002-3572-2973

Maria Kerner
ORCID: 0000-0009-1898-6887

Słowa kluczowe: szkolenia, zatrudnienie, model probitowy.

Key words: training, employment, probit model.

Streszczenie: Szybkie tempo postępu technicznego sprawia, że szkolenia zawodowe stają się coraz ważniejszym źródłem kompetencji pracownika. Wydaje się, że ich znaczenie mogło być jeszcze większe w czasie pandemii COVID-19, gdyż mogły one dostarczać pracownikom wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania pracy w formie hybrydowej lub zdalnej. Z teoretycznego punktu widzenia można więc oczekiwać, że szkolenia zawodowe przyczyniły się w tamtym okresie do spadku ryzyka utraty pracy. Na podstawie danych jednostkowych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) dla lat 2018–2020 oszacowaliśmy model probitowy odpływów z zatrudnienia, aby sprawdzić, czy w wyniku szkoleń malało prawdopodobieństwo odpływu osób pracujących do bezrobocia. Wyniki nie potwierdzają jednak występowania takiej zależności ani przed pandemią (2018–2019), ani w jej trakcie (2020).

Abstract: The rapid pace of technological development makes work-related training an increasingly important source of competences for employees. It seems that new competences may have been crucial during the COVID-19 pandemic, as they provided employees with the knowledge and skills needed to work in a hybrid or remote form. Therefore, from a theoretical point of view, one would expect that work-related training contributed to a decrease in the risk of job loss at that time. Using individual data from the Polish Labour Force Survey (LFS) for the years 2018–2020, we estimated a probit model of outflows from employment to see whether participation in work-related training reduced the probability of outflows from employment into unemployment. However, the results do not confirm the existence of such a relationship either before (2018–2019) or during (2020) the pandemic.