+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Women leaders of Generation Z  

Liderki pokolenia Z

DOI: 10.34866/8g9n-cs80

Katarzyna Jagielska
ORCID: 0000--0002-9953-5608


Słowa kluczowe: przywództwo, liderki, pokolenie Z, świat VUCA.

Key words: leadership, women leaders, generation Z, VUCA world.

Streszczenie: : W świecie VUCA na rynku pracy liczą się określone kompetencje, do których zalicza się m.in. kreatywność, odporność psychiczną, prospekcję, umiejętność wykorzystywania przypadkowych zdarzeń, umiejętność budowania zespołów i zarządzania nimi itp. O byciu liderem decyduje wiele czynników, jednak przegląd literatury przedmiotu wskazuje na to, że przywódcy posiadają odpowiednie cechy/kompetencje, które umożliwiają im przewodzenie innym i motywowanie ich do wspólnych działań. Lider potrafi przekonać ludzi do swoich idei i sprawić, że wspólnie będą dążyć do realizacji zamierzonego celu. W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badania jakościowego, przeprowadzonego metodą studium przypadku. Celem badania było poznanie i określenie motywów podejmowania przez liderki pokolenia Z działań z obszaru rozwoju i zarządzania własnymi zasobami, a także przywództwa i zarządzania zasobami osobowymi innych osób. W tym kontekście istotne stało się również wyeksponowanie czynników wspierających liderów do podejmowania działań na rzecz rozwoju siebie i innych. Analiza przedstawionego przypadku wskazuje, że czynnikami motywującymi do działania były motywacja wewnętrzne i zewnętrzna, wsparcie rodziny, odpowiednie cechy charakteru, znajomość siebie. Realizacja projektu pozwoliła badanej rozwinąć kompetencje miękkie oraz umiejętności budowania i zarządzania zespołem.

Abstract: In the VUCA world, certain competencies count in the job market, which include creativity, mental toughness, prospectiveness, ability to take advantage of random events, ability to build and manage teams, etc. Being a leader is determined by a number of factors, but a review of the literature on the subject indicates that leaders have the right qualities/ competencies to lead others and motivate them to act together. A leader is able to convince people of his or her ideas and make them work together to achieve the desired goal. This article presents the results of a qualitative study, conducted using the case study method. The purpose of the study was to explore and identify the motives of female leaders of Generation Z to take action in the area of self-development and management of their own resources, as well as leadership and management of the personal resources of others, and to highlight the factors that support leaders to take action for the development of themselves and others. The analysis of the case presented indicates that intrinsic and extrinsic motivation, family support, relevant character traits, and self-knowledge were motivating factors. The implementation of the project allowed the respondent to develop soft skills and team building and management skills.