+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Credibility of online research – methodological reflections 

Wiarygodność badań online – refleksje metodologiczne

DOI: 10.34866/znes-vs56

Stanisław Juszczyk
ORCID: 0000-0002-7775-6303

Słowa kluczowe: badania online, zjawiska społeczne i edukacyjne w Internecie, wiarygodność badań, przedmioty badań w Internecie.

Key words: online research, social and educational phenomena on the Internet, research credibility, research subjects on the Internet.

Streszczenie: Metodą, która została wykorzystana w badaniach, jest hermeneutyka lub interpretacja tekstów naukowych dotyczących najważniejszych aspektów badań online, takich jak: przedmioty badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, teren badań. W artykule poddano dyskursowi naukowemu czynniki sprzyjające wysokiej jakości tych badań oraz ich wiarygodności.

Abstract: The method that has been used in the research is hermeneutics or the interpretation of scientific texts on the most important aspects of online research, such as the research subjects, methods, research techniques and tools, the research site, and the factors conducive to the high quality of this research and its credibility have been subjected to scientific discourse.