+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Vocational interests of the winners of the technical creativity contest 

Zainteresowania zawodowe laureatów konkursu twórczości technicznej

DOI: 10.34866/j9bz-k776

Aleksander Marszałek
ORCID: 0000-0001-8953-5332

Słowa kluczowe: zainteresowania zawodowe, konkurs twórczości, twórczość techniczna, szkoła wyższa.

Key words: interests, professional interests, creativity contest, technical creativity, university

Streszczenie: W artykule opisano cele, przebieg oraz wyniki konkursu twórczości technicznej, który jest organizowany od 2005 roku przez Uniwersytet Rzeszowski. Dokonano analizy kategorii „zainteresowanie” oraz „zainteresowanie zawodowe”, ukazując niedostatki aktualnych podejść. Sformułowano definicję operacyjną „zainteresowań zawodowych”, z której wywiedziono cechy zainteresowań: siłę, trwałość, głębokość i szerokość. Rozważania teoretyczne dopełnione zostały badaniami zainteresowań zawodowych laureatów konkursu twórczości technicznej. Przeprowadzone badania na 45-osobowej grupie laureatów konkursu świadczą o wysokim poziomie zainteresowań zawodowych (dobrze rozwiniętych zainteresowaniach indywidualnych, zamiłowaniach), w czasie studiów i po ich ukończeniu. Badania mogą być wykorzystane w modernizacji narzędzi badań zainteresowań oraz w doskonaleniu procesu kształcenia realizowanego w szkołach wyższych.

Abstract: The paper aims at presenting the goals, course and results of the technical creativity contest which has been organized since 2005 by the University of Rzeszów. The categories ”interest” and ”professional interest” have been analyzed, revealing the shortcomings of current approaches. An operational definition of ”professional interests” has been formulated, from which the characteristics of interests such as strength, permanence, depth and breadth have been derived. Theoretical considerations have been complemented by research on the professional interests of the winners of the technical creativity contest. The research conducted on a group of 45 contest winners proves a high level of professional interests (well-developed individual interests, pastimes), during and after graduation. The research can be used for the modernization of interest research tools and to improve the education process carried out at universities..