+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Analysis of the influence of introductory instruction time in virtual reality on the effects of the training

Analiza wpływu czasu instruktażu wprowadzającego w wirtualnej rzeczywistości na efekty szkolenia

DOI: 10.34866/y0zj-j509

Szymon Łagosz
ORCID: 0000-0003-2006-6261

Jacek Grabowski
ORCID: 0000-0002-4215-4505

Vaclav Dombek
ORCID: 0000-0002-2823-068X


Słowa kluczowe: szkolenie w wirtualnej rzeczywistości, azbest, immersyjna rzeczywistość wirtualna, szkolenie VR, instruktaż wprowadzający VR.

Key words: virtual reality training, asbestos, immersive virtual reality, VR training, introductory instruction VR.

Streszczenie: Opisane w niniejszym artykule badanie koncentruje się na próbie określenia optymalnego czasu, jaki powinien zostać poświęcony na instruktaż wprowadzający do immersyjnej wirtualnej rzeczywistości (IVR), aby jak najefektywniej wykorzystać czas przeznaczony na cały proces szkoleniowy. Założono, że efektywność instruktażu zostanie określona na podstawie liczby popełnionych błędów oraz czasu potrzebnego do pomyślnego wykonania zadania testowego, mającego na celu zbadanie umiejętności uczestników kursu w zakresie korzystania z aplikacji IVR i zastosowania wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych opartych na IVR. Do przeprowadzenia zaplanowanego badania przyjęto założenie, że istnieje optymalny czas, który warto poświęcić na instruktaż w IVR, a jego przekroczenie nie przynosi dalszych wymiernych efektów w postaci istotnie zmniejszonej liczby popełnianych błędów i skrócenia czasu potrzebnego na pomyślne wykonanie zadania testowego. Badanie zostało przeprowadzone podczas szkoleń VR.

Abstract: The study described in this paper is focused on the attempt to determine the optimal time that should be devoted to introductory instructions provided in immersive virtual reality (IVR) in order to use the time dedicated to the entire training process in the most effective way possible. It was assumed that instruction efficiency would be determined by the number of mistakes committed and the time taken to successfully accomplish the test task intended to examine the course participants’ ability to use the IVR application and to apply theoretical knowledge in IVR-based practical exercises. To conduct the planned study, it was assumed that there is an optimal time that is worth devoting to instructions in IVR, and that exceeding this time does not yield any further measurable effects in the form of a significantly reduced number of mistakes committed and shortened time taken to successfully accomplish the test task. The study was conducted during VR training courses.