+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Economic crime in a qualitative perspective. Characteristics of the decision maker in the context of continuing education

Przestępczość gospodarcza w perspektywie jakościowej. Charakterystyka decydenta w kontekście edukacji ustawicznej

DOI: 10.34866/nzma-s121

Agnieszka Tajak-Bobek
ORCID: 0000-0002-8352-1367

Andrzej Kobiałka
ORCID: 0000-0003-3331-1887

Słowa kluczowe: przestępczość gospodarcza, decydent, edukacja ustawiczna, analiza jakościowa.

Key words: crime, economic crime, decision maker, continuing education, qualitative analysis.

Streszczenie: Artykuł obejmuje teoretyczne i empiryczne opracowanie problematyki przestępcy gospodarczego. Na początku artykuł zawiera teoretyczne omówienie najważniejszych kwestii dotyczących przestępczości gospodarczej, a kolejno zagadnienia związane z działaniami resocjalizacyjnymi ukierunkowanymi na usprawnienie decyzji prospołecznych. Artykuł prezentuje również wyniki jakościowej analizy decydenta – przestępcy gospodarczego, który w wywiadzie pogłębionym prezentuje narracyjną perspektywę dotyczącą motywów działania, emocji, oceny własnej osoby, a także planów na swoją przyszłość. Zakończenie to wnioski z badań i wskazówki dla praktyki ujęte w kontekście edukacji ustawicznej.

Abstract: The article contains a theoretical and empirical study of the problem of the economic offender. At the beginning, the article provides a theoretical discussion of the most important issues related to economic crime, followed by issues related to rehabilitation measures aimed at improving pro-social decisions. The article also presents the results of a qualitative analysis of a decision-maker - an economic offender who, in an in-depth interview, presents a narrative perspective on his motives for action, emotions, self-assessment, and plans for his future. The conclusion is the conclusions from the research and guidelines for practice in the context of lifelong learning.