+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Socio-health consequences of excessive smartphone use — challenges for education and prevention

Konsekwencje społeczno-zdrowotne nadmiernego korzystania ze smartfona — wyzwania dla edukacji i profilaktyki

DOI: 10.34866/s8xr-rm74

Łukasz Porębski
ORCID: 0000-0008-6320-9289


Słowa kluczowe: smartfon, uzależnienie, edukacja, profilaktyka, fizjoterapia.

Key words: : smartphone, addiction, education, prevention, physiotherapy

Streszczenie: Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwuje się coraz liczniejsze zmiany zachodzące w zdrowiu i życiu pacjentów korzystających z zabiegów rehabilitacyjnych. Ogromną rolę w zachowaniach prozdrowotnych, ale także chorobowych odgrywa szybko idący postęp cywilizacyjny. Rozwój cywilizacyjny niestety niesie za sobą także negatywne skutki związane z utratą lub pogorszeniem zdrowia. Są to przede wszystkim siedzący tryb pracy, brak ruchu, nadwaga oraz osłabienie siły mięśniowej wynikającej z wykorzystywania do szeregu prac robotów i urządzeń technologicznych zastępujących pracę człowieka. Fizjoterapeuci zwracają uwagę na dysfunkcje w budowie ciała pacjentów, która w dużej mierze jest spowodowana nadmiernym korzystaniem z urządzeń mobilnych, tj. smartfonów, laptopów, tabletów i innych urządzeń technologicznych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, jak rozwój technologii – zwłaszcza korzystania ze smartfonów – wpływa na funkcjonowanie społeczne i zdrowotne oraz pokazanie negatywnych skutków nadmiernego korzystania z urządzenia.

Abstract: : Over the past decade or so, more and more changes have been observed in the health and lives of patients receiving rehabilitation treatments. A huge role in health-promoting, but also disease-promoting behavior is played by the rapid progress of civilization. Unfortunately, the development of civilization also brings negative effects related to the loss or deterioration of health. These include a sedentary work style, lack of exercise, being overweight and the weakening of muscle strength resulting from the use of robots and technological devices to replace human labor in a number of jobs. Physiotherapists draw attention to dysfunctions in the body structure of patients, which is largely caused by excessive use of mobile devices, i.e. smartphones, laptops, tablets and other technological devices. The purpose of this article is to indicate how the development of technology - especially the use of smartphones - affects social and health functioning and to demonstrate the negative effects of excessive device use.