+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2022 (Issue 4/2022)

Comment: The future of vocational education and training in Europe in the context of a changing labour market

Komentarz: Przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie w kontekście zmieniającego się rynku pracy

 

Krzysztof Franciszek Symela

Adult education in crisis situations and social support

Edukacja dorosłych w sytuacjach kryzysów oraz wsparcia społecznego

 

DOI: 10.34866/q7vz-tq92

Jerzy Stochmiałek
ORCID: 0000-0001-6204-8905

Read more ...

“I am the mother of dragons”: The educational potential of the song of Ice and fire saga George R.R. Martin and the series Game of thrones

„Jestem matką smoków”: edukacyjny potencjał sagi pieśń lodu i ognia George’a R. R. Martina oraz serialu Gra o tron

 

DOI: 10.34866/wjjy-4617

Beata Czuba
ORCID: 0000-0002-2544-6506

Read more ...

Problems of human resource management in Polish school

Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej szkole

 

DOI: 10.34866/bf78

Urszula Jeruszka
ORCID: 0000-0001-8316-6046

Read more ...

Physical activity in selected cultural and axiological aspects with regard to the health of adult Poles

Aktywność fizyczna w wybranych aspektach kulturowo-aksjologicznych z uwzględnieniem zdrowia dorosłych Polaków

 

DOI: 10.34866/hhrk-1n87

Joanna Kubińska
ORCID: 0000-0001-5630-7261

Anna Pańczuk
ORCID: 0000-0002-6628-0573

Zofia Kubińska
ORCID: 0000-0002-9127-3439

Read more ...

Voluntary work of the elderly as an element of education in the perspective of old age - selected aspects

Wolontariat osób starszych jako element wychowania w perspektywie starości – wybrane aspekty

 

DOI: 10.34866/p8a3-vy77

Tomasz Słabiak
ORCID: 0000-0002-4904-3787

Read more ...

Seigniorial activity centers as an answer to the social exclusion of the elderly in the area of social security 

Centra aktywności seniorów jako odpowiedź na wykluczenie społeczne osób starszych w obszarze bezpieczeństwa społecznego

 

DOI: 10.34866/hk31-0149

Grzegorz Sudoł
ORCID: 0000-0002-2861-5678

Read more ...

Competence of police officers in the field of security and public order on the example of the Kraków-Nowa Huta district against the challenges of education for security

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie dzielnicy Kraków-Nowa Huta wobec wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa

 

DOI: 10.34866/13ab-s288

Agnieszka Gajewska
ORCID: 0000-0002-4620-0222

Henryk Noga
ORCID: 0000-0001-7073-3443

Tomasz Piotrowski
ORCID: 0000-0002-6440-5627

Read more ...

Reliability of a questionnaire for measuring the characteristics of adult learning in a hybrid work model

Rzetelność kwestionariusza pomiaru właściwości uczenia się dorosłych w hybrydowym modelu pracy

 

DOI: 10.34866/z3kk-5m63

Marcin Rojek
ORCID: 0000-0001-8155-9233

Read more ...

Competence gap of craftmasters in construction crafts in the light of the results of the „ENCORE” project 

Luka kompetencyjna mistrzów w rzemiosłach budowlanych w świetle wyników projektu „encore”

 

DOI: 10.34866/5bcs-3p54

Andrzej Wojciech Stępnikowski
ORCID: 0000-0001-7584-3449

Michał Jan Ślusarczyk
ORCID: 0000-0001-8537-5191

Read more ...

WeRskills project recommendations: skills competitions deliver value for money

Zalecenia projektu WeRskills: konkursy umiejętności to korzyści finansowe dla przedsiębiorców i gospodarki

 

DOI: 10.34866/228r-kb96

Małgorzata Kowalska
ORCID: 0000-0001-9826-1660

Magdalena Stusińska-Krywalska
ORCID: 0000-0003-0548-0771

Mateusz Stachura
ORCID: 0000-0003-4422-5247

Read more ...

Human resource management in non-governmental organizations – selected problems

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych – wybrane problemy

 

DOI: 10.34866/e4t6-q274

Marcin Grobelak
ORCID: 0000-0003-0850-4388

Read more ...

Model for the development of institutional readiness for the digitalisation of learning processes

Model rozwoju gotowości instytucji do cyfryzacji procesów uczenia się

 

DOI: 10.34866/43bw-mc87

Jolanta Religa
ORCID: 0000-0001-9569-6634

Read more ...

Attendance and attention during online classes – the need for new definitions based on survey research

Obecność i uwaga podczas zajęć online – rozważania o potrzebnie nowych definicji na podstawie badań ankietowych

 

DOI: 10.34866/f631-ps27

Karolina Zioło-Pużuk
ORCID: 0000-0002-6906-6310

Read more ...

Teachers’ work experience and their awareness of noise pollution at school

Staż pracy nauczycieli a ich świadomość zagrożenia hałasem w szkole

 

DOI: 10.34866/k7q7-dy20

Paweł Religa
ORCID: 0000-0003-1603-6000

Read more ...

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

Read more ...