+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2024 (Issue 1/2024)

Comment: Education for sustainable development 

Komentarz: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

 

Krzysztof Franciszek Symela

The concept of sustainable development in continuing education and continuing vocational education in Germany

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w kształceniu ustawicznym i edukacji zawodowej w RFN

DOI: 10.34866%2F2jj4-xf94

Ewa Przybylska
ORCID: 0000-0001-8338-5484

Read more ...

Organization and management of foreign mobility in an international perspective

Organizacja i zarządzanie mobilnością zagraniczną w perspektywie międzynarodowej

DOI: 10.34866/6rec-6v88

Katarzyna Białożyt-Wielonek
ORCID: 0000-0001-7047-5763

Krzysztof Gurba
ORCID: 0000-0003-0144-7886

Read more ...

The dynamics of changes in self-efficacy in the first school-towork transition – shortitudinal studies of graduates

Dynamika zmian w przekonaniu o własnej skuteczności podczas pierwszej tranzycji szkoła–praca – badanie o charakterze powtarzanego pomiaru wykonane na absolwentach uczelni

DOI: 10.34866/8ae7-nj40

Paweł Kot
ORCID: 0000-0003-1471-1228

Bohdan Rożnowski
ORCID: 0000-0002-2987-8234

Read more ...

State and prospects of digital transformation of education and science of Ukraine in the strategic partnership with the EU countries

Stan i perspektywy edukacji i nauki w Ukrainie w strategicznym partnerstwie z krajami UE w kontekście transformacji cyfrowej

DOI: 10.34866/xz18-9809

Tetiana Konrad
ORCID: 0000-0001-6283-1967

Victoriia Volkogon
ORCID: 0000-0002-6813-5724

Henryk Noga
ORCID: 0000-0001-7073-3443

Agnieszka Gajewska
ORCID: 0000-0002-4620-0222

Grzegorz Godawa
ORCID: 0000-0002-2283-3965

Read more ...

A road to transform educational institutions through a holistic approach to sustainability (WIA)

Droga do transformacji instytucji edukacyjnych poprzez całościowe podejście do zrównoważonego rozwoju (WIA)

DOI: 10.34866/d3jg-tc44

Michał Ślusarczyk
ORCID: 0000-0001-8537-5191

Tomasz Kupidura
ORCID: 0000-0002-2543-7562

Read more ...

Attitudes of students towards remote education - research report

Postawy studentów wobec edukacji zdalnej – doniesienie z badań

DOI: 10.34866/snjh-1514

Agnieszka Franczyk
ORCID: 0000-0001-7240-3018

Anna Rajche
ORCID: 0000-0002-9354-1927

Read more ...

Circular Economy in adult education, based on the example of science, engineering and economy students

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w kształceniu osób dorosłych na przykładzie studentów studiów przyrodniczych, inżynieryjnych i ekonomicznych

DOI: 10.34866/m7d5-x304

Monika Ciszewska
ORCID: 0000-0001-6394-0719

Olga Surma
ORCID: 0000-0002-3322-2473

Agnieszka Węgrzyn
ORCID: 0000-0002-9835-9825

wona Maciejowska
ORCID: 0000-0001-6566-7103

Marcin Molenda
ORCID: 0000-0001-6566-7103

Read more ...

Application of video analysis in remote teaching of physics

Zastosowanie analizy wideo w zdalnym nauczaniu fizyki

DOI: 10.34866/2fgb-fk44

Ihor Chernetskyi
ORCID: 0000-0001-9771-7830

Iryna Slipukhina
ORCID: 0000-0002-9253-8021

Fabian Andruszkiewicz
ORCID: 0000-0001-5318-3793

Read more ...

Aspirations and expectations towards studying of students and listeners of the University of the Third Age and the attitude of „to have” and „to be”

Aspiracje i oczekiwania wobec studiowania studentów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku a postawa „mieć” i „być”

DOI: 10.34866/59bz-qw36

Monika Czerw
ORCID: 0000-0003-1892-6541

Elena Karpuszenko
ORCID: 0000-0001-7200-5626

Daniel Kukla
ORCID: 0000-0003-1907-0933

Read more ...

Interventions aimed at stimulating the memory of older individuals without cognitive impairments

Interwencje w zakresie stymulowania pamięci starszych osób bez zaburzeń poznawczych

DOI: 10.34866/ytp4-r762

Monika Żak
ORCID: 0009-0004-1748-9444

Read more ...

Educational needs of vocational teachers in the light of own research

Potrzeby edukacyjne nauczycieli kształcenia zawodowego w świetle badań własnych

DOI: 10.34866/f27x-pq53

Monika Mazur-Mitrowska
ORCID: 0000-0002-4204-0858

Elżbieta Małek
ORCID: 0009-0003-1505-2938

Read more ...

Declared and Actual Musical Competences of Future Teachers of Pre-school and Early Childhood Education in Poland

Declared and Actual Musical Competences of Future Teachers of Pre-school and Early Childhood Education in Poland

DOI: 10.34866/y9pe-qv45

Joanna Szczyrba-Poroszewska
ORCID: 0000-0003-1740-2113

Agnieszka Lasota
ORCID: 0000-0001-6128-7859

Read more ...

Segmentation of students according to the importance of predictors of choosing post-commodity science studies fields of study

Segmentacja studentów ze względu na ważność predyktorów wyboru posttowaroznawczych kierunków studiów

DOI: 10.34866/am71-xt62

Aleksander Lotko
ORCID: 0000-0003-4420-7495

Krzysztof Melski
ORCID: 0000-0003-4085-9357

Małgorzata Lotko
ORCID: 0000-0002-3704-1119

Read more ...