+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2023 (Issue 1/2023)

Challenges and necessity of further research on adult professional education in polish-ukrainian cooperation

Wyzwania i konieczność dalszych badań nad edukacją zawodową dorosłych we współpracy polsko-ukraińskiej

 

DOI: 10.34866/xw1c-n712

Larysa Lukianova
ORCID: 0000-0002-0982-6162

Czytaj więcej...

Research on cross-generational collaboration. An abridged analysis in the limelight of a global change

Badania nad współpracą międzypokoleniową. Skrótowa analiza w świetle globalnej zmiany

 

DOI: 10.34866/h3za-zz41

Alina Gil
ORCID: 0000-0003 3041-6640

Rafał Głębocki
ORCID: 0000-0002-1908-9020

Urszula Nowacka
ORCID: 0000-0002-4465-2452

Czytaj więcej...

Selected aspects of decision-making in crisis situations. A case study 

Wybrane aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Studium przypadku

 

DOI: 10.34866/k0ey-x502

Maria Richert
ORCID: 0000-0003-2233-6923

Piotr Łebkowski
ORCID: 0000-0002-5203-4099

Joanna Kulczycka
ORCID: 0000-0002-4377-5506

Natalia Iwaszczuk
ORCID: 0000-0002-7816-115X

Czytaj więcej...

Gamification as a method of active learning for adults. Considerations in the perspective of self-determination theory by Edward L. Deci and Richard M. Rya

Grywalizacja jako metoda aktywnego uczenia się osób dorosłych. Rozważania w perspektywie teorii autodeterminacji Edwarda L. Deciego i Richarda M. Ryana

 

DOI: 10.34866/w1z4-de81

Ewa Arleta Kos
ORCID: 0000-0003-3009-7360

Czytaj więcej...

Designing an interactive course based on gamification by educators and VET providers

Projektowanie interaktywnego kursu opartego na grywalizacji przez edukatorów i dostawców VET

 

DOI: 10.34866/4374-0r17

Marina Kovar
ORCID: 0009-0001-5432-0769

Remigiusz Mazur
ORCID: 0000-0002-5085-7083

Czytaj więcej...

Development of communication competencies in a Virtual Reality environment – looking for optimisation

Rozwój kompetencji komunikacyjnych w środowisku wirtualnej rzeczywistości – w poszukiwaniu sposobów na optymalizację

 

DOI: 10.34866/e08y-nw56

Andrzej Wojciech Stępnikowski
ORCID: 0000-0001-7584-3449

Michał Ślusarczyk
ORCID: 0000-0001-8537-5191

Czytaj więcej...

Level of learning activity and dispositional barriers to participation in lifelong learning of older people

Poziom aktywności edukacyjnej i dyspozycyjne bariery uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie osób starszych

 

DOI: 10.34866/1tn0-wr47

Agnieszka Konieczna
ORCID: 0000-0003-3782-8373

Monika Żak
ORCID: 0009-0004-1748-9444

Czytaj więcej...

Knowledge, skills and competencies of health and safety professionals in continuous professional development

Wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników służby bhp w ciągłym doskonaleniu zawodowym

 

DOI: 10.34866/83e1-fr47

Małgorzata Lotko
ORCID: 0000-0002-3704-1119

Czytaj więcej...

Ukrainian refugees in European labour markets – a year of experience. Recommendations for employment policy

Uchodźcy z Ukrainy na europejskich rynkach pracy – rok doświadczeń. Rekomendacje dla polityki zatrudnienia

 

DOI: 10.34866/fpfb-9866

Ewa Flaszyńska
ORCID: 0000-0003-1554-1400

Czytaj więcej...

Competency needs in research and analysis of the Sectoral Council for Competences in Construction – the perspective of new market qualifications and additional professional skills

Potrzeby kompetencyjne w badaniach i analizach Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie – perspektywa nowych kwalifikacji rynkowych i dodatkowych umiejętności zawodowych

 

DOI: 10.34866/ratz-m635

Krzysztof Symela
ORCID: 0000-0001-9586-6349

Ireneusz Woźniak
ORCID: 0000-0002-8844-7768

Czytaj więcej...

Possibilities of applying foresight research methods in the context of the future labor market

Możliwości zastosowania metod badawczych foresight w kontekście przyszłego rynku pracy

 

DOI: 10.34866/h672-a932

Aleksandra Gulc
ORCID: 0000-0002-6401-4765

Julia Siderska
ORCID: 0000-0001-5717-8043

Danuta Szpilko
ORCID: 0000-0002-2866-8059

Joanna Szydło
ORCID: 0000-0002-2114-4770

Jolanta Religa
ORCID: 0000-0001-9569-6634

Joakim Valevatn
ORCID: 0009-0008-5773-0692

Czytaj więcej...

Comment: Skills and technologies needed for the green economy

Komentarz: Umiejętności i technologie potrzebne do transformacji ekologicznej

 

Krzysztof Franciszek Symela