+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Environmental education in the aspect of sustainable development

Bożena WÓJTOWICZ , Ilona ŻEBER-DZIKOWSKA, Jarosław CHMIELEWSKI

Edukacja ekologiczna w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Słowa kluczowe: ekorozwój, zrównoważony rozwój, edukacja ekologiczna, gospodarowanie środowiskiem, ekosystem.

Key words: eco-development, sustainable development, environmental education, environment management, eco-system.

Streszczenie: Autorzy podejmują bardzo ważny problem dotyczący edukacji ekologicznej, poprzez ukazanie jej założeń i znaczenia we współczesnym świecie. Zwracają szczególną uwagę na miejsce edukacji ekologicznej w procesie kształcenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przybliżają zagadnienia związane z pojęciem ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do trzech podstawowych relacji: środowisko–gospodarka, społeczeństwo–gospodarka, społeczeństwo-środowisko oraz przedstawiają ich realizację w praktycznym działaniu.