+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wartości humanistyczne w kulturze organizacji czy „gra w brakujące krzesło”

DOI: 10.34866/ny6g-w936

Bożena TOŁWIŃSKA ORCID: 0000-0002-2909-9783

Humanistic values in organizational culture or „playing the missing chair”

Słowa kluczowe: kultura organizacji, humanistyczne zarządzanie, wartości humanistyczne.

Key words: organizational culture, humanistic management, humanistic values.

Streszczenie: Celem tekstu jest pokazanie rozbieżności pomiędzy coraz powszechniej propagowanym przez badaczy nurtem humanistycznego zarządzania w organizacjach a diagnozami obrazującymi przedmiotowe traktowanie pracowników i konsekwencji tego dla osiągania organizacyjnych celów. Szkoły również podlegają tym procesom w wyniku ich komercjalizacji. Wartości deklarowane w misjach organizacji, a te obecne w organizacyjnej codzienności są inne. Obecna jest niepewność, strach i konieczność indywidualnego poszukiwania sposobów na „egzystencjalną trwogę”..

Abstract: The purpose of the text is to show the discrepancy between the trend of the humanistic management in organizations increasingly promoted by researchers and the subject treatment of employees used to achieve organizational goals. Schools also undergo those processes as a result of their commercialization. The values declared in the mission of an organization and those present in its organizational everyday are different. There is uncertainty, fear and the need for individual search for ways to deal with the “existential fear.”