+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Tranzycje karier w kontekście nowych wyzwań rynku pracy

DOI: 10.34866/wmmq-c085

Beata Mydłowska ORCID: 0000-0003-3235-1289

Career transitions and new challenges of the labor market

Słowa kluczowe: kariera zawodowa, tranzycja karier, superstanowiska, zarządzanie karierą zawodową, Przemysł 4.0, Społeczeństwo 5.0.

Key words: professional career, career transition, superjobs, professional career management, Industry 4.0, Society 5.0.

Streszczenie: Celem artykułu jest próba identyfikacji istoty przemian w trendach związanych z kształtowaniem nowych karier i kompetencji zawodowych w kontekście zmian na rynku pracy związanych z przemysłem 4.0 i społeczeństwem 5.0. Przywołując koncepcje powszechnie znanych wzorów karier zwraca uwagę na przechodzenie od biurokratycznego do przedsiębiorczego modelu realizacji kariery zawodowej z uwzględnieniem perspektywy konieczności odpowiedniego przygotowania pracowników do transformacji cyfrowej. Przybliżając znaczenie alternatywnych form zatrudnienia i tzw. superstanowisk, podkreśla istotę rozwijania zakresu kompetencji spełniających wymogi przyszłości i ułatwiających realizowanie coraz bardziej popularnej „kariery bez granic”. Przyjętą metodą badań była analiza literatury dotyczącej zagadnień związanych ze zmianami związanymi z pojmowaniem istoty oraz zjawiskami i zachowaniami mającymi znaczenie dla rozumienia procesu realizacji kariery zawodowej w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy.

Abstract: The aim of the article is to identify the essence of changes in trends related to shaping new careers and professional competences in the face of industry 4.0 and society 5.0. Recalling the concepts of commonly known career patterns, the article draws attention to the transition from a bureaucratic to an entrepreneurial model of pursuing a professional career, taking into account the perspective of the need to properly prepare employees for digital transformation. Presenting the importance of alternative forms of employment and the so-called “superjobs,” the article emphasizes the need to develop a range of competences that meet the requirements of the future and facilitate the implementation of the increasingly popular „career without borders” idea. The adopted research method was the literature analysis of changing perspectives of the phenomena as well as the study of behavior patterns that are important for understanding the process of pursuing a professional career in the context of the challenges of the modern labor market.