+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Guidelines for counselling work with families of gifted children 

Kierunki pracy poradniczej z rodzinami dzieci zdolnych 

 

DOI: 10.34866/96yw-8s68

Małgorzata STAŃCZAK ORCID: 0000-0001-6587-257X

Słowa kluczowe: zdolności, poradnictwo, dzieci zdolne, rodzina

Key words: abilities, counseling, gifted children, family

Streszczenie: Zagadnienie poradnictwa skierowanego do dzieci i młodzieży zdolnej cieszy się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem teoretyków i praktyków. Intencją niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę uwzględnienia w działalności poradniczej działań adresowanych do rodziców. W kolejnych częściach tekstu omówiono kluczowe kierunki pracy poradniczej z rodzinami wychowującymi zdolne córki i synów.

Abstract: Counseling directed at gifted youth has enjoyed great interest in recent years. This article highlights the need to include parents into counseling activities. The author discusses key directions of counseling work with families raising talented daughters and sons.