+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Effectiveness of post-penitentiary support provided by the Pro Domo Integration Center in the opinion of inmates.  Reference to the results of own research

Skuteczność form wsparcia postpenitencjarnego realizowanego przez Centrum Integracji Pro Domo w opinii osadzonych – odniesienie do wyników badań własnych

 

DOI: 10.34866/heqz-8h05

Katarzyna GUCWA- PORĘBSKA ORCID: 0000-0003-0040-4526

Słowa kluczowe: pomoc postpenitencjarna, dom postpenitencjarny, wsparcie społeczne, osadzeni, reintegracja

Key words: post-penitentiary assistance, post-penitentiary home, social support, prisoners, reintegration.

Streszczenie: Pomoc postpenitencjarna to forma wsparcia socjalnego dla osób opuszczających jednostki penitencjarne. Wsparcie to umożliwia adaptację do warunków wolnościowych i pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb do momentu pełnego usamodzielnienia. Istnieje wiele instytucji, które wspierają byłych osadzonych i ich rodziny w środowisku wolnościowym po odbyciu kary. Na szczególną uwagę zasługują domy pomocy postpenitencjarnej, które oferują miejsce bezpiecznego pobytu dla osób bezdomnych opuszczających więzienie. Celem niniejszego artykułu jest omówienie specyfiki funkcjonowania Centrum Integracji Pro Domo, które jest jedynym w Małopolsce domem pomocy postpenitencjarnej dla osób opuszczających jednostki penitencjarne. Dodatkowo w artykule odniosę się do wyników z badań własnych dotyczących skuteczności oddziaływań postpenitencjarnych świadczonych przez Centrum Integracji Pro Domo w odniesieniu do opinii mieszkańców domu.

Abstract: Post-penitentiary assistance is a form of social support for persons leaving penal institutions. Such support enables adaptation to the non-detention conditions and allows satisfying basic needs until gaining full independence. There is a number of institutions that support former prisoners and their families in a non-prison environment after serving their sentence. Special attention should be paid to post-penitentiary care homes, which offer a safe place to stay for homeless persons leaving prison. The purpose of this paper is to discuss the specifics of the Pro Domo Integration Centre, which is the only post-penitentiary house in Małopolska for people leaving penitentiary institutions. In addition, in this paper I will refer to the results of my own study on the effectiveness of post-penitentiary interactions rendered by Pro Domo Integration Centre in relation to the opinions of the house's inhabitants.