+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Building renovation sites as work places with specific skills requirements – international challenges

Plac budowy jako miejsce pracy o zdefiniowanych wymaganiach kompetencyjnych – wyzwania międzynarodowe.

 

DOI: 10.34866/xm28-pa74

Eleni Damianou ORCID: 0000-0001-6735-3335
Jolanta Religa ORCID: 0000-0001-9569-6634
Marek Ławiński ORCID: 0000-0003-0763-8608

Słowa kluczowe: rozwój zawodowy, kwalifikacje, role i funkcje zawodowe, kierownik budowy, brygadzista, budownictwo, remonty obiektów budowlanych

Key words: professionalization, qualifications, professional functions & roles, site manager, team leader, construction sector, buildings’ renovation

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki prac badawczych zrealizowanych przez międzynarodowe partnerstwo projektu RenovUp. Projekt koncentruje się na rozwoju kompetencji średniej kadry menadżerskiej zarządzającej zespołami realizującymi prace remontowe obiektów budowlanych. Etap badawczy miał na celu m.in. analizę specyfiki projektów renowacji obiektów budowlanych, które wpływają na ewolucję funkcji kierowników budów i brygadzistów, identyfikację specyficznych umiejętności oczekiwanych od nich przez pracodawców, jak również zdefiniowanie rekomendacji i wskazówek co do przyszłych prac nad modyfikacją procesów doskonalenia tych grup pracowników sektora budowlanego. Pięć krajów uczestniczących w badaniach (FR, GR, IT, ES, PL) wykazało zbieżne potrzeby i wskazało na podobne wyzwania sektora remontowo-budowlanego. Badania potwierdziły między innymi potrzebę rzeczywistego wykorzystania szkoleń w sytuacji pracy oraz ogólnie – koncepcji work – based – learning, jak również rozpoznawania i potwierdzania efektów uczenia się (np.
w formie Open Badges) zdobywanych przez kandydatów na ścieżce ich rozwoju zawodowego.

Abstract: The article presents the results of research carried out by the international partnership of the Erasmus+ project “RenovUp”. The project focuses on the development of the competences of the middle management on building renovation sites. The research stage aimed at the analysis of the specificity of renovation projects that affect the functions of site managers and team leaders, the identification of specific skills expected of them by employers, as well as defining recommendations and guidelines for future work on the professionalization processes of these groups of employees in the construction sector. There appears to be an agreement the five project countries (FR, GR, IT, ES, PL) regarding the current needs and challenges of the building renovation sector. It is acknowledged and understood that any designed training scheme should take into consideration real work life cases. Such cases along with a work-based-learning approach, within a framework of recognized learning outcomes (e.g. in the form of Open Badges) are set to assist professionals in the path of their professional development and advance.