+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Typologie von Angeboten non-formaler Bildung. Polen und Deutschland mit Verweisen auf die Europäische Union

Ewa PRZYBYLSKA, Ekkehard NUISSL

Typologia ofert edukacji pozaformalnej. Polska i Niemcy ze wskazaniem na Unię Europejską

Słowa kluczowe: edukacja pozaformalna, uczenie się dorosłych, oferta edukacyjna, kwalifikacje.

Key words: non-formal education, adult learning, educational offer, qualification.

Streszczenie: Autorzy artykułu dokonują analizy sektora edukacji pozaformalnej (non-formal education), w której uczestniczy w wielu krajach Europy większa liczba obywateli niż w edu-kacji formalnej (formal education) (np. szkoły, szkolnictwo wyższe). Edukacja pozaformalna, podobnie jak edukacja formalna, ma charakter instytucjonalny; jest w mniejszym lub więk-szym stopniu uregulowana prawnie; stanowi przestrzeń dla tych osób, które świadomie chcą podnosić swoją wiedzę i/lub umiejętności, w odróżnieniu od edukacji nieformalnej (informal education)); obejmuje z reguły krótkoterminowe kursy i umożliwia zdobycie certyfikatu. W perspektywie porównawczej analizowane są kwestie: adresaci ofert, organizatorzy, treści ofert, dostęp do ofert, finansowanie, podstawy prawne oraz certyfikaty. Na podstawie powyż-szych kryteriów autorzy opracowali typologię ofert edukacji pozaformalnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, tendencji i praktyk obserwowanych w Polsce i Niemczech.