+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Między andragogiką i pedagogiką pracy

Henryk Bednarczyk, Jolanta Religa

Between andragogy and work pedagogy

Słowa kluczowe: edukacja dorosłych, edukacja ustawiczna, edukacja specjalistów.

Key words: education of adults, continuing education, education of specialists.

Abstract: The article presents the development of andragogy research and the state of scientific community of this discipline in the context of scientific achievements of professor Tadeusz Aleksander.