+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Młodzi (nie)kompetentni w środowisku szkolnym

DOI: DOI: 10.34866/2cj3-1963

Agnieszka DOMAGAŁA-KRĘCIOCH ORCID: 0000-0001-9823-2552

Bożena MAJEREK ORCID: 0000-0002-5817-4826

(Not) competent young people in the school environment

Słowa kluczowe: umiejętności życiowe, kompetencje, szkoła, uczeń.

Streszczenie: Podstawy umiejętności życiowych człowieka kształtowane są od najmłodszych lat. Początkowo odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na rodzicach, a z czasem także na szkole. W artykule została przedstawiona procedura konstruowania oraz standaryzacji Skali Kompetencji Życiowych (SKŻ), które są ważnym elementem umiejętności życiowych. W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych w obrębie SKŻ wyodrębniono podskalę kompetencji pozytywnych (KP) oraz pseudokompetencji (PK). Skala uzyskała bardzo wysoki poziom rzetelności i spójności.

Key words: life skills, competences, school, student.

Abstract: The basics of human life skills are created from an early age. Initially, the responsibility for this process lies mainly with the parents, and over time also with the school. This article presents the procedure of constructing and standardizing the Life Competence Scale (LCS), which is an important element of life skills. As a result of statistical analyses, the subscale of positive competences and pseudo-competences was distinguished within LCS. The scale achieved a very high level of reliability and coherence.