+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Usage of digital information technology in financial education and financial inclusion. Case Study of young adults who study economics

DOI: 10.34866/0bem-yg17

Bożena Frączek ORCID: 0000-0003-0031-7801

Wykorzystanie technologii cyfrowej w edukacji finansowej i integracji finansowej. Studium przypadku dla młodych dorosłych, którzy studiują ekonomię

Słowa kluczowe: cyfrowe technologie informacyjne, innowacje w finansach, edukacja finansowa, włączenie finansowe, młodzież.

Streszczenie: Nowoczesna technologia informacyjna (w tym technologia cyfrowa) odgrywa kluczową rolę w rozwoju współczesnego świata. Wnika w wiele dziedzin życia codziennego jednostek, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji finansowych i jednocześnie ma bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój społeczeństw i gospodarek. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jest wszechobecne i ma silny wpływ na całe społeczeństwa, ale w szczególności jest zauważalne wśród współczesnej młodzieży. Studia literatury oraz obserwacja rzeczywistości potwierdzają zarówno szanse, jak i zagrożenia wynikające z cyfrowej technologii informacyjnej dla rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego też w niniejszym artykule postawiono następujące pytania badawcze: 1) Czy cyfrowa technologia informacyjna może stanowić zagrożenie dla młodzieży z dalszym negatywnym wpływem na gospodarkę? 2) Czy technologia cyfrowa jest wystarczająco wykorzystywana przez młodych ludzi? Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w obszarze edukacji finansowej oraz włączenia finansowego (w zakresie realizacji płatności) potwierdzają, że młodzi ludzie nie są w pełni świadomi znaczenia i odpowiedzialności w zakresie właściwego stosowania nowoczesnych technologii. Może to oznaczać zarówno niewykorzystane szanse, jak i poważne zagrożenie dla rozwoju społeczeństw i gospodarek. Podstawowym problemem do rozwiązania jest zatem wyposażenie młodych osób w świadomość, umożliwiającą wykorzystanie potencjału nowoczesnej technologii w wielu obszarach.

Key words: Digital Information Technologies, Innovation in Finance, Youth.

Abstract: Modern information technology (including digital information technology) plays the crucial role in contemporary world development. It penetrates many areas of daily life ofindividuals, households, enterprises, financial institutions and at the same time influences in direct or indirect way on societies and economies development. Information and communication technology (ICT) usage is ubiquitous and has a strong impact on whole societies, but it is mainly pervasive among present day youth. The study of literature as well as the observation of reality confirm both chance and threat of digital information technology for children and youth development. Therefore, the research questions are: 1) May the digital information technology be a threat to youth with further negative influence on economy? 2) Is the digital information technology sufficiently used by young people? The results of research confirm that young people are not aware about its meaning and responsibility in proper usage of modern technology in contemporary world, what brings serious threats for development of societies and economies. The fundamental problem to solve is to equip the young people in this awareness, which may cause positive change.