+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Funkcjonowanie w mediach społecznościowych osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane

DOI: 10.34866/1afr-nj14

Olga Pawłowska ORCID: 0000-0003-4861-5373

People with multiple sclerosis in social media

Słowa kluczowe: media społecznościowe, stwardnienie rozsiane, SM, niepełnosprawność, choroba.

Streszczenie: Popularność mediów społecznościowych stwarza zupełnie nowe możliwości dla realizacji i utrzymywania kontaktów społecznych. W artykule opisano wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w latach 2015–2016, dotyczących funkcjonowania społecznego przy wykorzystaniu Internetu przez osoby niepełnosprawne, chore na stwardnienie rozsiane. Przeprowadzone badania dają obraz deficytów w obszarze relacji społecznych osób o ograniczonej sprawności fizycznej oraz wskazują na czynniki, które mogą zwiększać poziom adopcji nowoczesnych technologii wśród tej grupy. Pełniejsze wykorzystanie możliwości tworzonych przez technologię społecznościową może w sposób bezpośredni kontrybuować do podwyższenia komfortu życia osób niepełnosprawnych, zarówno w obszarze życia prywatnego, jak i zawodowego.

Key words: social media, multiple sclerosis, MS, disability, illness.

Abstract: The popularity of social media creates completely new opportunities for establishing social relations. The article describes the results of research carried out in Poland in 2015– –2016 regarding the use of the Internet by disabled people with multiple sclerosis. The research presents limitations in social relations of people with limited mobility and indicates factors that may increase the level of absorption of modern technologies in this group. Fuller use of the opportunities created by social media can improve the quality of life of people with disabilities, both in the area of private and professional life.