+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Qualifications and social knowledge of medical staff in stationary hospices

DOI: 10.34866/qx4c-s048

Janusz Erenc ORCID: 0000-0002-6710-9364

Weronika Kamińska ORCID: 0000-0002-5148-2324

Kwalifikacje i wiedza społeczna personelu medycznego w hospicjach stacjonarnych

Słowa kluczowe: kwalifikacje, hospicjum, personel medyczny, pacjent, edukacja zawodowa, medycyna paliatywna.

Streszczenie: Słabe kwalifikacje psychologiczne i społeczne personelu medycznego wpływają na sytuację i stan pacjentów w hospicjach stacjonarnych. Pacjenci często nie mają możliwości opowiedzenia o swoich pozamedycznych dolegliwościach, a stałą praktyką jest ograniczanie przekazywanych pacjentom informacji. Treści związane z miejscem pobytu i śmiercią sprowadzane są jedynie do technicznej strony opieki, co jednak może prowadzić nie tylko do szumu informacyjnego i dezorientacji, ale pogorszenia samopoczucia pacjentów. Należy podkreślić znaczenie równowagi między nadzieją a uczciwością w informowaniu o rzeczywistym stanie pacjenta, nawet wśród osób objętych leczeniem paliatywnym. Nasze badania potwierdzają, że lęki w fazie terminalnej pojawiają się jako wynik poczucia bezsilności, zamartwiania się, a także jako efekt blokowania informacji. Możemy tu mówić o zaburzeniach adaptacyjnych, gdyż objawy lęków nie słabną, a pacjenci hospicjów często nie mają zasobów ani wystarczającego wsparcia na ich pokonanie w warunkach chorobowych i nowych okolicznościach życiowych. Konieczność działań w kierunku redukowania lęków, a nie ich wzmacniania staje się jedną z głównych umiejętności personelu medycznego w opiece paliatywnej. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie oddziaływania społecznego i psychologicznego pozwala na lepsze organizowanie terapii w warunkach hospicyjnych i kompleksowej opieki pacjenta.

Key words: qualifications, hospice, medical staff, patients, professional education, palliative medicine.

Abstract: Poor psychological and social qualifications of medical personnel affect the situation and condition of patients in stationary hospices. Patients often have no possibility of telling about their non-medical ailments, and it is a constant practice to limit the information provided to patients. Content related to accomodation and death are reduced only to the technical side of care, which can not only lead to information hype and confusion, but also to the deterioration of patients’ well-being. It is important to emphasize the importance of balance between hope and honesty in providing information about the patient’s actual condition, even among people under palliative care. Our research confirms that fears in the terminal phase of cancer appear as a result of a sense of powerlessness, worry, as well as an effect of information blocking. We can talk here about adaptive disorders, because the symptoms of anxiety do not weaken, and patients in hospices often do not have the resources or sufficient support to overcome them in disease conditions and new life circumstances. The need for action to reduce anxiety rather than strengthening it becomes one of the main skills of medical personnel in palliative care. Raising qualifications in the field of social and psychological impact allows for better organization of therapy in hospice conditions and comprehensive patient care.