+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Rola edukacji w readaptacji społecznej skazanych

DOI: 10.34866/1dax-wt27

Elżbieta Łuczak ORCID: 0000-0002-2020-468X

The role of education in social readaptation of prisoners

Słowa kluczowe: edukacja, skazani, readaptacja społeczna, resocjalizacja, prognoza kryminologiczno-społeczna.

Streszczenie: Artykuł ma charakter teoretyczny i empiryczny. Jego celem było pokazanie roli edukacji w społecznej adaptacji więźniów zarówno na podstawie przepisów prawnych przedstawionych w literaturze przedmiotu, jak i wyników własnych badań przeprowadzonych wśród skazanych opuszczających jednostki penitencjarne. Analiza wyników badań koncentrowała się w szczególności na zagadnieniach związanych z rodzajem działalności wychowawczej podejmowanej przez skazanych, oceną odbytego szkolenia zawodowego, propozycją zmian w ofercie edukacyjnej oraz ustaleniem prognozy kryminologicznej i społecznej.

Key words: education, convicts, social readaptation, resocialization, criminological and social forecast.

Abstract: The article is of a theoretical and empirical nature. Its aim was to show the role of education in the social re-adaptation of prisoners both from the legal regulations presented in the subject literature as well as the results of own research carried out among convicts leaving penitentiary units. The analysis of research results was focused in particular on issues related to the type of educational activity undertaken by convicts, assessment of the received vocational training, proposal of changes in the educational offer as well as on the establishment of a criminological and social forecast being a very important premise of social readaptation of prisoners.