+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Osoba starsza: podmiot edukacji i działalności społecznej

DOI: 10.34866/eff8-wv52

Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska ORCID: 0000-0001-7225-2387

Older Person: subject of education and social activity

Słowa kluczowe: uczenie się przez całe życie, mikromodele wsparcia społecznego, podmiotowość, edukacja osób starszych.

Streszczenie: Analizy dotyczące osoby starszej jako podmiotu edukacji i działalności społecznej sytuują się w obszarze interdyscyplinarnych badań nad podmiotowością. Celem jest przedstawienie rozwiązań dotyczących integracji społecznej osób starszych. Dlatego konieczne jest przyjęcie założenia, że osoba starsza jest podmiotem działań. W prowadzonych analizach autor wykorzystuje połączenie perspektywy pedagogicznej, socjologicznej, psychologicznej i analiz filozoficznych mających za podstawę podmiotowość jednostki ludzkiej oraz wywodzących się z filozofii praw człowieka.

Key words: lifelong learning, micro-models of social suport, subjectivity, education of elderly.

Abstract: Analyzes regarding the elderly as subject of education and social activity are situated in the field of interdisciplinary research on subjectivity. The aim of the article is to present solutions regarding the social integration of older people. For this purpose, it is necessary to adopt the assumption of an elderly person as a subject of activities. In the analyzes carried out, the author uses a combination of pedagogical, sociological, psychological and philosophical perspectives based on the subjectivity of the human individual and those derived from the philosophy of human rights.